Koulujärjestys

Keskiviikko 10.4.2013 klo 19:46 - Taisto Miettinen

Alppilan koulun tapahtuma on ollut paljon esillä mediassa. Tilanteessa opettaja oli poistanut oppilaan koulun ruokalasta voimakeinoja käyttäen. Opettaja on viitannut asiassa menetelleensä perusopetuslain 36 §:än mukaisesti sekä Helsingin opetusvirasto tapauksen jälkeen viitannut virkasuhteen päättämisessä  kunnallisista viranhaltijoista annettuun lakiin.

Ohessa säännökset asian osalta:

Perusopetuslaki

36,2 § Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

36b § (Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen)

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Rikoslaki

RL 4:6,3 (voimakeinojen käyttö) mukaan Jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.

RL 4:7 (rangaistusvastuun lievennyt) Vaikka tekijää ei tässä luvussa säädettyjen perusteiden nojalla kokonaan vapauteta rangaistusvastuusta, olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon rangaistusvastuuta lieventävinä siten kuin 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Helsingin opetusvirasto on katsonut, että  työnantajalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu  erittäin painava syy opettajan määräaikaisen virkasuhteen päättämiseen.

Laki kunnallisista viranhaltijoista

41 § (Virkasuhteen purkaminen)

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virkasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta tai määräajan pituudesta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Tilanteessa on siten pohdittavana 2 kysymystä:

1) oikeus poistamiseen

Säännösten mukaan opettajalla on siis oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen

Opettaja oli mitä ilmeisimmin antanut oppilaalle usean poistumismääryksen, joita oppilas ei ollut noudattanut, jonka jälkeen opettaja oli poistanut oppilaan ruokalasta. Voimakeinojen käyttö ja sallittavuus arvioidaan säännösten mukaan tilanteen kokonaisarvioinnin mukaan.Tästä subjektiivisesta kokonaisarvioista on esitetty näkemyksiä opettajan puolesta ja vastaan.

2) oikeus virkasuhteen purkamiseen

Tilanteen kokonaisarvioinnin jälkeen pohdittavaksi tulee se, onko työsuhteen purkamiseen erittäin painavia syitä, jollaisena on opettajan velvoitteiden vakava rikkominen. Onko opettaja rikkonut velvoitteitaan vakavasti ? Virkasuhteen purkaminen on voimakkaampi toimenpide kuin sen irtisanominen, koska siinä virkasuhde päättyy heti, toisin kuin irtisanomisessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen.Luonnollisesti se on myös ankarampi toimenpide kuin varoitus tai sitä lievempi huomautus.

Tilanteen kokonaisarvoinnilla on huomattava merkitys tulevaisuuteen sekä koulurauhaan ja sen puuttumiskynnykseen.  Mikäli opettajan katsottaisiin liioitelleen tilanteessa voimakeinojen käyttöä ja syyllistyneen jopa pahoinpitelyyn, on varmaa, etteivät opettajat jatkossa uskalla käyttää perusopetuslain 36 §:n poistamisoikeutta kuin vain erittäin räikeissä tilanteissa. Lisäksi ko. ratkaisu vaikuttaa tahalliseen kouluhäiriköintiin alttiiden henkilöiden toimintaherkkyyteen ja rajojen etsintään jatkossa. Kokonaistilanne ei ole tiedossani, joten tällä kannanotolla en ota kantaa siihen, onko ko. tilanteessa toimittu perusopetuslain mukaisesti vai ei. Joka tapauksessa tilanteessa olisi voinut toimia toisinkin, puolin ja toisin.

5 kommenttia . Avainsanat: Alppilan koulu, oppilas, koulujärjestys, koulukuri, rehtori, opettaja, potkut, yläaste

Taisto - Your move

Maanantai 14.1.2013 klo 22:36 - Taisto Miettinen

Tänään on alkanut yläkoululaisten lihaskuntoa kehittävä Taisto-kampanja, jonka tavoitteena on innostaa jokainen oppilas hyvällä fiiliksellä liikkeelle. Taistossa on mukana 77721 oppilasta 317 koulusta. Mukana on myös Kauniaisten yläasteen 350 oppilasta. Kampanja on voimassa hiihtolomaan saakka. Hienoa, että NuoriSuomi innostaa nuoria liikunnan pariin, jolla on monia positiivisia vaikutuksia niin henkisesti kuin fyysisesti.

1 kommentti . Avainsanat: yläaste kampanja Kauniainen Taisto