Kokous 21.9.2015

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

Esitin 2 kysymystä Apottihankkeen esittelijöille

- Kauniaisten kaupungin kokonaisvastuut hankkeessa ? V:n. 2,7 M€ (0,5 %:n eli 1.9 M€:n sijaan)

- mitä tapahtuu, jos joku osapuoli jättäytyy hankkeesta pois ? V: muiden osapuolten vastuiden lisääntyminen

Ehdotin päätösehdotuksen täydentämistä ”Tarjouksen hyväksyminen edellyttää, että muut osapuolet hyväksyvät tarjouksen” sekä kannatin ehdotusta asian palauttamisesta lisäselvitystä varten.

Kaupunginvaltuuston päätös oli esityksen mukainen äänin 21 - 13

Jätin päätöksestä kirjallisen eriävän mielipiteen (alla).

Pidän melkoisen erikoisena sitä, että kaupunki tai tässä tilanteessa viime kädessä muiden puolueiden valtuutetut eivät halua varmistaa sitä, että kaikki järjestelyn osapuolet ovat mukana lopullisessa järjestelyssä sekä halua rajata kaupungin/veronmaksajien vastuita ennalta tarkoitettuun määrään normaalin käytännön mukaisesti. Jonkun järjestelyn osapuolen poisjäänti lisäisi Kauniaisten vastuita, joiden määrä ei ole edes selvillä. Esitys ei olisi muuttanut päätöksen tarkoitusta miltään osin. Muiden valtuutettujen esityksen kannattamuudessa kyse lienee enemmänkin esitysten muuttamista koskevasta arvovaltakysymyksestä tms. vastaavasta syystä kuin taloudellisten etujen valvomisesta. Käsitykseni mukaan valtuutettujen tehtävänä olisi sekä kaupungin että kuntalaisten etujen valvominen.KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 21.9.2015 ASIA NRO 2

ERIÄVÄ MIELIPIDE

ESITYS

KV päättää, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Corporationin tarjouksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on 384.967.659,00 euroa.

APOTIN TARVE / YHTEISTYÖ ESPOON KANSSA

Asiassa olisi tullut selvittää

1. mahdollisuus yhteistyöstä Espoon kanssa / Apotin tarve

2. mahdollinen myöhempi liittyminen Apottiin, kun kaikki asiat ja kustannukset ovat selvillä.

Viittaan asiassa valtuutettu Pesosen perusteluihin.

MONIKANTASOPIMUKSISTA

Kauniaisten kaupungin päätöksiin monikantasopimuksista ja muutoinkin on yleisesti sisällytetty normaalin käytännön mukaisesti varauma siitä, että kaikki osapuolet hyväksyvät sopimuksen tms. järjestelyn. Näin on ollut mm. seuraavissa alla olevissa Kauniaisten kaupungin päätöksissä 2014-2015, joista 08.06.2015 § 46 on koskenut jopa samaa Apottia koskevaa asiaa. Päätöksen mukaan ”edellytyksenä on, että muut Apotti-hankkeessa mukana olevat hankintayksiköt tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab:n nimisen osakeyhtiön perustamisesta.”

Ennen päätöksentekoa asiassa kuultiin Apottihankkeen lakimiestä, jonka mukaan yhden osapuolen poisjäänti lisäisi muiden vastuita. Vantaalla ei ole tehty vielä päätöstä asiassa. Vantaan osuus apottisopimuksen mukaan olisi 13 %. Mikäli Vantaan kaupunki jättäytyisi järjestelyn ulkopuolelle, lisäisi se siten muiden osapuolten kuten Kauniaisten (veronmaksajien) vastuita, joiden tarkka määrä ei ole edes tiedossa. Tämän vuoksi päätöksessä tulee olla minimissään maininta siitä, että ”tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että muut osapuolet osaltaan hyväksyvät sopimuksen”.

Päätösesityksessä ei ole myöskään mainittu miltään osin sitä, mikä on Kauniaisten kaupungin vastuuosuus n. 384 M€:n kokonaishankintahinnasta. Asiassa ennen päätöstä kerrotun mukaisesti se ei olisi 0,5 %:n osuus ko. hankintahinnasta (=1,9 M€), vaan olisikin n. 1 M€ suurempi eli n. 2,7 M€. Sitovaa päätöstä tehtäessä tulisi Kauniaisten kaupungin kokonaisvastuiden olla selkeästi yksilöity, jotta siihen voidaan ottaa sitovasti kantaa veronmaksajien/kuntalaisten etua ajatellen.

AIEMMAT MONIKANTASOPIMUSPÄÄTÖKSET 2014-2015

08.06.2015 § 46: Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut Apotti-hankkeessa mukana olevat hankintayksiköt tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset Oy Apotti Ab:n nimisen osakeyhtiön perustamisesta.

15.09.2014 § 35: KV päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan sopimuksen valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi sillä edellytyksellä, että myös muut sopimusosapuolet hyväksyvät sopimuksen.

15.09.2014 § 40: Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että vähintään kaksi muuta kuntayhtymän jäsenkuntaa tekee vastaavan sisältöisen päätöksen purkamisesta.

15.09.2014 § 41: Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut yhtiön osakkaat ovat tehneet samansisältöiset päätökset.

15.09.2014 § 42: Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut yhtiön osakkaat ovat tehneet samansisältöiset päätökset.

PÄÄTÖKSEN MUUTOSEHDOTUS

Ensisijaisesti: Apotti-hankinta palautetaan lisäselvityksiä varten.

Perustelut: Asian kokonaisselvittely on ollut puutteellinen

Toissijaisesti: KV päättää, että Kauniainen osaltaan hyväksyy Epic Systems Corporationin tarjouksen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Hankinnan vertailuhintaan perustuva kokonaisarvo 10 vuoden sopimuskaudella on 384.967.659,00 euroa. Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että muut osapuolet osaltaan hyväksyvät sopimuksen.

Perustelut: Lisäys ei miltään osin muuttaisi päätöksen sisältöä, vaan olisi eliminoinut jonkin osapuolen poisjäännistä mahdollisesti syntyvät turhat epäselvyydet ja Kauniaisten kaupungin (veronmaksajien) odottamattoman kustannusten lisäyksen aiemmin normaalin käytännön mukaisesti.

Taisto Miettinen

PS. Todettakoon, että seuraavassa valtuuston kokouksessa 19.10 on jälleen otettu klausuuli muiden mukanaolosta, mitä ilmeisimmin edellä olevan eriävän mielipiteen johdosta

"Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan sisällöltään vastaavat päätökset Oy Apotti Ab:n tarvitsemien lainojen takaamisesta"