Kokous 23.10.2023 asia kaupungintalokortteli

Esitykseni

Päätöstä muutettava seuraavasti:
Valtuusto päättää periaatepäätöksenä, että kaupungintalon alueen asemakaavamuutosta jatketaan 26.9.2023 päivätyn viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta siten, että kerrosala on 20.020 sijaan ensisijaisesti minimissään 24.000 k-m2 ? ja valmistellaan kaavaehdotus nähtäville.

Puheenvuoroni perustelut:

1. Kaupungin puistomaisuus ja 2. kaupungin talous

1. Kaupungin puistomaisuus liittyy maankäytön suunnitelmiin ja toisaalta kaupungin kasvuun tulevaisuudessa

Maankäytön suunnitelmissa asutusta tiivistetään aseman läheisyydessä joka on myös luonnollista kaupungin keskustassa. Jos asutusta tiivistetään keskustassa, niin sitä ei tarvitse tehdä muualla ja päinvastoin jos tiivistämistä ei tehdä keskustassa, niin se on tehtävä muualla.

Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuutta silmällä pitäen. On kustannustehokasta rakentaa mahdollisimman suuri rakennus kerralla, kuin laajentaa sitä mahdollisesti myöhemmin

2. Kaupungin talous

Tontin tehokkuuden kasvaminen lisää kauppahintaa, joka suoraan vaikuttaa kaupungin kassaan. Kyse on 4000 k-m2, joka 1.500 €/m2 tarkoittaisi 6.000.000 € summaa kaupungin kassaan

Lisäksi lisäneliöt tarkoittavat lisää uusia veronmaksajia, jotka lisäävät vuosittaisia verotuloja

Päätöesitykseni sisältää sanan ensisijaisesti, joka tarkoittaa sitä, että kerrosala voi olla tarvittaessa pienempikin kuin 24.000 k-m2, mutta se kuvastaa päättäjien tahtotilaa, joka huomioitaisiin asian jatkovalmistelussa, mutta ei kuitenkaan sido absoluuttisena suureena.


Äänestys siitä, tuleeko esityksen myötä kaupungin kassaan 6.000.000 € ja vuosittaisia lisäverotuloja vai ei

- Perussuomalaiset ja kokoomus: kyllä 15 ääntä

- RKP, Vihreät ja SDP: ei 19 ääntä

Lopputulema oli siten se, että kaupungin kassaan jää saamatta 6.000.000 € kauppahinta sekä vuosittaiset lisäverotulot

ASIAN ÄÄNESTÄMINEN

Kaupunginvaltuusto päätti useiden välivaiheen äänestysten jälkeen käärmetalon suunnittelusta äänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti

Äänestyksissä ja ennen kokousta kannatin mm. Jarkon ehdotusta erillistaloista käärmetalon sijaan

Vaikuttaisi siltä, ettei äänestysjärjestyksessä ole menetelty Kauniaisten hallintosäännön mukaisesti. Sen perusteella asian käsittely tulisi uusia.


Hallintosääntö 85 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien
puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta.
Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos
ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

Hallintosääntö 89 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston
hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:
1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut
ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta
vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos
äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.


Äänestysmenettely:

- Äänestysjärjestystä ei ole esitetty valtuuston hyväksyttäväksi, vaikka hallintosäännön mukaan "Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen"

- Ensimmäisessä äänestyksessä on ollut vastakkain palautusesitys sekä kaupunginhallituksen pohjaesitys, vaikka hallintosäännön 86 § mukaan "jos ehdotus (palauttamisesta) hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos
ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu." Ensin olisi tullut päättää siis palautetaanko asia vai jatketaanko asian käsittelyä. Sen jälkeen hallintosäännön 89 § mukaan "Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta"

- Toiseksi viimeisessä äänestyksessä on ollut vastakkain muutosesitys sekä päätöksen hylkäysesitys, vaikka hallintosäännön mukaan "Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan."

Omat äänestykset:

1. palautus valmisteluun: en kannattanut

2. erillistalot käärmetalon sijaan: kannatin

3. käärmetalon madaltaminen vastaan käärmetalon kerrosalan pienentäminen: en kannattanut kumpaakaan

4- käärmetalon madaltaminen vastaan kerroalan lisääminen: kannatin kerrosalan lisäämistä

5. käärmetalon madaltaminen vastaan esityksen hylkääminen: en kannattanut kumpaakaan

6. pohjaesitys vastaan esityksen hylkääminen: kannatin pohjaesitystä


Puskaradio Grani

Asia on ollut esillä puskaradiossa ja siellä on tutkailtu viimeisen äänestyksen listaa

Olen kommentoinut asiaa siellä seuraavasti

Käärmetalolle oli esillä muukin vaihtoehto (erillistalot) eikä toimitettu lopullisen äänestyksen lista kerro siten koko totuutta asiassa. Asiassa on ollut lukuisia esityksiä ja äänestyksiä, Se kertoo vain sen, kuinka lopullinen äänestys on mennyt esityksen hylkääminen, jolloin 1a. työ aloitetaan täysin alusta tai 1b. kaavoitukselle ei tehdä yhtään mitään vai 2. sen hyväksyminen, jolloin suunnittelu etenee, Esimerkiksi toinen äänestys kertoo sen, onko henkilöt kannattaneet erillistaloja käärmetalon sijaan vai itse käärmetaloa (ja sen madaltamista), joka ilmenee oheisesta listasta.
Käärmetalon sijaan on ollut siten toinenkin vaihtoehto eli erillistalot, joka kuitenkin hävisi äänestyksessä 19-8. Kun vertaillaan näitä molempia listoja, niin osa valtuutetuista siten ei kannattanut erillistaloja vaan käärmetaloa ja sen madaltamista, mutta kuitenkin lopullisessa äänestyksessä kannattivat käärmetalon hylkäämistä. Voidaankin miettiä, mikä on heidän (9 valtuutettua) näkemyksensä kaupungintalokortteliin, kun kumpikaan sekä erillistalot eikä loppupeleissä myöskään käärmetalo käy.
Jos käydään kaikki äänestyslistat läpi, niin uskoisin, että kaikki valtuutetut tai ainakin melkein ovat kannattaneet jonkin äänestyksen mukaista käärmetaloa. Lopullinen äänestetty kaupunginhallituksen esityksen mukainen käärmetalo ei vain ole heidän näkemyksensä mukainen käärmetalo. On mielestäni melko rajua hylätä koko hanke, jos kokonaishankkeeseen nähden pieni äänestetty näkemysero (kerrosala tai kerroskorkeus) ei miellytä loppupeleissä itseä