Esityksen s. 11 mukaan:

Rakentamisluvan vaatimusrajan nostaminen siten, että esim. kooltaan vähemmän kuin 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus ei vaatisi luvitusta, eikä näin myöskään veisi tontin käytettävää rakennusoikeutta, johtaisi hallitsemattomaan rakentamiseen, etenkin tiiviillä asemakaava-alueella, eikä Kauniainen kannata esitystä tältä osin. Rakentamisessa tulee noudattaa rakentamista säätelevää lainsäädäntöä, vaikkei rakentaminen vaatisikaan viranomaisen myöntämää lupaa. Rakennushankkeessa ei kuitenkaan aina ole lainsäädäntötuntemusta, jolloin tämä ei käytännössä läheskään aina toteutuisi.

Jos muutos toteutuisi esitetyn mukaisesti, naapuririidat ja jatkuvan valvonnan prosessit lisääntyisivät ja aiheuttaisivat haittaa kuntalaisille ja tarpeetonta kuormitusta rakentamista valvoville viranomaisille.
Lakiin on säädetty kunnalle mahdollisuus rakennusjärjestyksessä edellyttää luvan hakemista myös lakiesityksen luetteloa tiukemmin ehdoin. Tämä luo kuitenkin tilanteen, jossa kunnilla on hyvin erilaiset käytännöt luvanvaraisuustulkinnasta ja rakentajien epätietoisuus menettelyistä lisääntyisi. Esitetty mahdollisuus lisäisi myös rakentajien epätasa-arvoista kohtelua

Esitin edellä olevan tekstin poistamista lausunnosta. Mielestäni Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestyksessä mainittu 6m2 vaatimus ilman lupaa on liian alhainen. Pääkaupunkiseudulla muissa kunnissa rajat ovat suurempia.

Pöytäkirjan mukaan: Jäsen Miettinen ehdotti jäsen Lindqvistin kannattamana seuraavaa muutosta lausuntoon: Rakennusvaliokunta ei näe tarpeellisena lausua luvanvaraisen rakennuksen vähimmäiskoosta neliömetreissä, koska valiokunnan käsityksen mukaan asiasta voidaan kuitenkin määrätä kuntakohtaisesti rakennusjärjestyksessä. Esitys sai valiokunnan yksimielisen kannatuksen.