Kokous 17.6.2024


Ohjelman mukaan "Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 % tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 %."

Esitin, että ohjelman teksti muutetaan: Tasapainottaminen toteutetaan 100 % säästöillä ja muilla kuin veronkorotuksilla (ja muilta osin ko. sisältöä vastaavaksi). Asia palautetaan tältä osin valmisteltavaksi

Perusteluita:

- veronkorotus on helppo tapa ratkaista talouden ongelmia

- veronkorotuksen sijaan taloutta voidaan tervehdyttää muutoin esim. säästöillä ja omaisuuden myynnillä kuten käyttämättömien / tarpeettomien / vuokraamattomien huoneistojen myynnillä

- säästöjä on varmuudella löydettävissä, jos halua siihen löytyy

- SOTE lähtenyt pois kaupungilta, jolla saattaa olla vaikutusta koko organisaatioon ja organisaatiota tulisi miettiä tästä lähtökohdasta mahdollisten henkilöstövaikutusten ja säästöjen löytämiseen

RKP, Vihreät ja SDP päättivät äänestyksessä 0,3 %:n veronkorotuksesta


Kaupunginhallituksen päätöksen kumoaminen

Kaupunginhallitus oli aiemmin päättänyt, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimielinrakennetta koskevaan kokonaisuuteen palataan syksyllä 2024.
Esitin, että ko. asia lisätään myös valtuuston päätökseen selvyyden vuoksi "Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimielinrakennetta koskevaan kokonaisuuteen palataan syksyllä 2024 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti"

RKP, Vihreät ja SDP päättivät äänestyksessä, ettei kaupunginhallituksen päätöstä haluta noudattaa.


2 valiokuntaa / yksi valiokunta ja 2 jaostoa

Esitin myös, että "Opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien osalta siirrytään yhden valiokunnan ja kahden jaoston malliin"
RKP, Vihreät ja SDP päättivät äänestyksessä 2 valiokunnan mallista

Ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuksen määrärahat ovat säännönmukaisesti olleet suuremmat kuin suomenkielisen, joten olisi järkevää, etttä yksi valiokunta käsitteli ko. asiooita, joloin myös rahat jakautuisivat tasaisemmin. Ruotsinkieliset pelkäävät, että yhden valiokunnan perustamisella heidän kielensä ja identiteettinsä katoaisi. Perustelua on vaikea ymmärtää, sillä ykden valiokunnnan malli ei millään tavoin vähennä kielen merkitystä koulussa tai muuallakaan, saati sitten vie ihmisten identiteettiä minnekään. Ei kaupungissa ole erikseen kahden kieliryhmän valtuustoakaan. Kieliryhmien mukaiset asiat valmisteltaisiin jaostoissa, joten tältäkin osin perustelut eivät ole relevantit. Yksi valiokunta yhdenmukaistaisi asioiden tasapuolista käsittelyä


Paikkajakotoimikunta

Olen esittänyt paikkajotoiminkuntaa valtuustoaloitteessa 27.4.2015 sekä uudelleen valtuustoaloitteessa 19.9.2022. Esitys kaupungin sivuilla.

Paikkajakotoimikunta lisättiin nyt virkamiestyönä hallintosääntöön ja se hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti. Aikaa asian lopulliseen käsittelyyn kului siis yli 9 vuotta, ennen kuin kunnan virkamiehet ja päättäjät hyväksyivät yleisesti käytössä olevan toimikunnan olemassaolon kaupungissa. Asian pitkä käsittely kuvastaa hyvin virkamiesten ja päättäjien ajatusmallia siitä, että "näin meillä on aina ennenkin toimittu", jolloin muutoksia ja uusia menettelytapoja ei haluta hyväksyä,

Perusteluita paikkajakotoimikunnan osalta löydät valtuustoaloitteista.


Tein asiassa 2 esitystä:

Sopimus irtisanotaan (ensisijaisesti)

Sopimus irtisanotaan päättymään sopimuskauden päättyessä 31.12.2027 (korvaa kohdan 1 ja 2)

Päätöksen Kohta 2 muutetaan

Kaupunki lähempänä sopimuskauden päättymistä neuvottelee kaupungin maksuosuuden alentamisesta.”


Pääosin RKP, Vihreät ja SDP päättivät äänestyksessä, että avustuksen 60.000 €/v maksamista jatketaan, vaikka samaan aikaan kunnan palveluita leikataan

Jätin asiassa eriävän mielipteen, jonka mukaisia perusteluita esitin puheenvuorossani ennen asiasta päättämistä

ERIÄVÄ MIELIPIDE


Kansallisooppera on tuetuin taidelaitos. Valtio tukee jokaista oopperalippua 230 eurolla https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/d0611b1e-a114-5e00-8dcc-5baff8002d34. Oopperan vuosikertomuksen mukaan valtion/veikkauksen tuki on n. 39M€. https://oopperabaletti.fi/app/uploads/2024/04/SKOB_vuosikertomus_2023.pdf Vuosikertomuksen mukaan oopperassa on ollut viime vuonna 238.886 katsojaa ja ooppera on tehnyt yhteistyötä 29 kaupungin kanssa, joista avustuksen maksajina on vain 4 kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Kauniaisten 60.000 € tuki tarkoittaa 0,25 € tukea katsojaa (238.886) kohti. Kauniaisten n. 10.000 asukkaan kaupunki tukee siten 238.886 ulkomaista- ja kotimaista katsojaa.


Tällainen avustus ei ole talousongelmien kanssa painivan kaupungin tehtävä. Muut lähikaupungit, kuten Kirkkonummi, Kerava ja Porvoo eivät myönnä avustusta oopperalle. Muiden avustusta myöntävien isojen kaupunkien tilanne on toinen, sillä oopperanvieraan on mahdollista majoittua niissä ja suorittaa ostoksia lukuisissa kaupoissa ja kauppakeskuksissa ja siten kaupungit hyötyvät
avustuksen antajina muutoin taloudellisesti. Tuskin oopperavieraat tulevat Kauniaisiin käyttämään rahojaan, vaikka Kauniainen onkin maailman onnellisin kaupunki.


Vuosikertomuksen mukaan oopperan henkilöstön määrä on 542 henkilöä, kun esim. Kauniaisten
henkilöstön määrä on 695 (2023). Kauniainen sopeuttaa henkilöstöä taloudellisen tilanteen mukaan ja näin myös muiden tulisi toimia. Avustuksen myöntämisen ei tule olla automaatio. Avustuksen päättäminen tarkoittaisi useiden kymmenien eurojen lipun (20 € - yli 100 €) hinnan korotusta 0,25 €.


Kauniaisilla on edelleen avustuksen päättämisen jälkeen mahdollisuus tehdä yhteistyötä oopperan kanssa, kuten kaikki muutkin 29 yhteistyökaupunkia tekevät ja koululaisilla on edelleen mahdollisuus vierailla siellä.


Kauniaisten kaupunki on leikannut runsaasti mm. koulusta ja päivähoidosta sekä muista palveluista kaupunginhallituksen 27.11.2023 päätöksen mukaisesti https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023420-8 Kauniainen pyrkii lukuisiin säästöihin palveluissa, mutta samaan aikaan jakaa rahaa muualle kuin kuntalaisten palveluihin. Kaupungin toiminta on ristiriitaista. Avustusrahat 60.000 €/v olisi tullut
käyttää oman kunnan palveluihin ja kulttuurin tukemiseen.


Neuvottelut sopimuksen muuttamisesta (Jarkko Huttunen)

- kaupungin olisi tullut aloittaa välittömästi neuvottelut avustuksen lopettamisesta


Ensisijaisesti sopimuksen irtisanominen (Taisto Miettinen)

- Sopimus olisi tullut irtisanoa päättymään sopimuskauden päätyttyä 31.12.2027


Toissijaisesti päätöstekstin muuttaminen (Taisto Miettinen)

Päätösteksti 2. kaupunki lähempänä sopimuskauden päättymistä pyrkii neuvottelemaan
alennuksesta kaupungin maksuosuuteen.


Hyväksytty päätösteksti on muotoiltu siten, kuin kaupunki ei itse päättäisi omista rahoistaan ja myöntääkö avustusta vai ei, vaan ainoastaan pyrkii vähentämään vapaaehtoista avustustaan. Käytännössä avustuksen leikkaus voi olla siten 0 €.


Päätösteksti olisi tullut muutoilla vähintään seuraavasti: Kaupunki lähempänä sopimuskauden
päättymistä neuvottelee kaupungin maksuosuuden alentamisesta.”, joka tarkoittaa käytännössä maksuosuuden tosiasiallista alentamista pyrkimisen sijaan.


Jarkko Huttunen Taisto Miettinen

Äänestysmenettely (toimitettu kaupungille)


Kokouksessa on ollut useita äänestyksiä


Kuntalain 104 §:n mukaan "Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen. "
Hallintosääntö

89 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys

Äänestys toimitetaan avoimesti nimenhuudolla aakkosjärjestyksessä.

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen.

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista (esim. ponsi), sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen


Kokouksessa järjestelmään oli merkitty vastakkain eri esitykset numeroina ja esityksen tekijä.

- Ennen äänestyksiä ei ollut selkeästi esillä, minkä sisältöiset esitykset ovat laitettu vastakkain

- Kokouksessa äänestysjärjestystä ei ollut saatettu valtuuston hyväksyttäväksi eikä valtuusto ole siten hyväksynyt äänestysjärjestystä

.
Toin kokouksessa ennen äänestyksiä ilmi, että äänestysjärjestystä ei ole saatettu valtuuston hyväksyttäväksi. Sain asiassa ainoastaan vastauksen, että palautusesitys käsitellään aina ensin. Se, ettei asiaa saateta nimenomaisesti hyväksyttäväksi / ole kysytty valtuuston näkemystä asioiden käsittelyjärjestykseen, ei voi tarkoittaa asian saattamista valtuusto hyväksyttäväksi ja sen nimenomaista hyväksymistä eikä sellaista ole siten todettukaan kokouksessa. Näin ollen asiassa ei ole voinut esittää mahdollista omaa näkemystä järjestykseen. Järjestelmästä ei ole myöskään käynyt selkeästi ilmi, minkä sisältöiset esitykset ovat asetettu vastakkain (vain nimi ja esityksen numero), jolloin näkemyksen esittäminen ei ollut käytännössä mahdollista. Äänestyksien sisällöt/pääsisällöt on kirjattu järjestelmään vasta juuri ennen kunkin kohdan äänestystä.


Hallintosäännön osalta oli tehty esitys lisäyksen tekemisestä päätökseen, joka sisältyi itse esittelytekstiin KH päätöksen osalta (Miettinen). Esitys ei siten sisältänyt päätöksen asiasisällön muutosta. Asia olisi ilmeisesti siirretty syksyyn ilman nimenomaista kirjaustakin KH päätöksen mukaisestiÄänestyksessä asia saatettiin vastakkain asian (Saana) kanssa, joka sisälsi esityksen asian käsittelyn jatkamisesta sekä myös päätöksen asiasisällön muuttamisesta.Äänestyksessä Miettisen ehdotuksen (asian siirretään syksyyn) kanssa olisi voinut olla vastakkain vain esitys, että asiaa ei siirretä syksyyn taikka päättää yksinään vain siirretäänkö asian käsittely Miettisen ehdotuksen mukaan vai ei. Nyt vastakkain oli siirto syksyyn tai ei sekä lisäksi päätöksen asiasisällön muuttaminen.


Ohjeen mukaan "Äänestämisen tarkoitus huomioon ottaen on kuitenkin katsottava, että äänestää voidaan vain samaa asiaa koskevien vastaehdotusten välillä.". Se, että Saanan ehdotukseen on kirjattu asiamuutoksen lisäksi "asia päätetään tänään" ei tee esityksestä samaa asiaa "asia siiretään syksyyn" kanssa. On luonnollista, että kaikki esitetyt asiat päätetään eikä jokaiseen esitykseen tarvitse erikseen kirjata, että asia päätetään tänään. Olennaista Saanan esityksessä on ollut siten päätöksen asiasisällön muuttaminen, jollaista Miettisen esitykseen ei sisältynyt ollenkaan.

Viittaan asiassa kuntalain 104 §':n ja hallintosäännön lisäksi kuntaliiton ohjeisiin äänestysjärjestyksestä (äänestys ja vaali ykunnan hallinnossa s. 15- sekä esim. siellä olevaan samaa asiaa koskevaan päätösmenettelyn esim. päätökseen Kuopio HaO)

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2023/2224-aanestys-ja-vaali-kunnan-hallinnossa

TÄYDENNYS aiempaan mailiin kuntaliiton ohjeiden ja oikeuskäytännön osalta:


ÄÄNESTYSJÄRJESTYS


Kuntaliiton ohje s. 15 äänestysjärjestyksen hyväksymisestä

Mikäli äänestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtajan tehtävänä on äänestystavan hyväksymisen lisäksi esittää toimielimelle äänestysjärjestyksen hyväksymistä.

Rovaniemen HaO 21.6.2005 05/0292/1 Kun äänestysjärjestystä ei sen selvityksen mukaan, mikä asiakirjoista oli saatavissa ollut saatettu valtuuston hyväksyttäväksi, äänestys oli suoritettu vuoden 1995 kuntalain vastaisesti, ja asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe. Kysymys myös äänestysjärjestyksestä. (KHO: ei muutosta).


Äänestysjärjestystä ei saatettu valtuustolle hyväksyttäväksi eikä siitä siten tehty päätöstäkään, vaikka äänestysjärjestyksen hyväksymisen edellytys oli otettu valtuutetun toimesta (Miettinen) valtuuston kokouksessa esille


ASIAN SIIRTÄMINEN SYKSYYN


Kuntaliiton ohje s. 12 Vastaehdotuksia on kahdenlaisia. Ne voivat olla:

• joko asian käsittelyn keskeyttävä, kuten pöydällepano, valmisteltavaksi palauttaminen, muu asian käsittelyn keskeyttävä ehdotus tai

• asian käsittelyä jatkava, kuten pohjaehdotuksesta poikkeava vastaehdotus.


Mikäli kokouksessa tehdään esitys asian jättämisestä pöydälle tai muu asian käsittelyn keskeyttämistä koskeva ehdotus, puheenjohtajan tulee kehottaa seuraavia puheenvuoroja kohdistumaan keskeyttämisehdotukseen. Tämä tarkoittaa, että tällöin osallistujat saavat keskustella ainoastaan asian käsittelyn keskeyttämisestä. Itse pääasiasta ei tule tässä vaiheessa keskustella.
Mikäli asian käsittelyn keskeyttämisestä ei olla yhtä mieltä, ehdotuksesta tulee äänestää. Siten asian käsittelyn keskeyttämisestä koskeva äänestys tulee aina tehdä ennen muita päätösehdotuksia koskevia äänestyksiä. Myös siinä tapauksessa, että asian käsittelyn keskeyttämistä koskeva ehdotus tehtäisiin aivan keskustelun päätteeksi. Asian käsittelyn keskeyttämistä koskevaa ehdotusta ei voida asettaa äänestyksessä asiallista ratkaisuehdotusta vastaan.


KHO:1960-II-231 Asiallista ratkaisuehdotusta ei voitu panna asian käsittelyn siirtämistä [keskeyttämistä] tarkoittavan ehdotuksen vastaehdotukseksi.
Turun HaO 23.3.2000 00/0166/1 Käsittelyn aikana oli tehty S:n kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen kannatettu asian siirtämistä [keskeyttämistä] koskeva ehdotus. Asian käsittelyn jatkamisesta olisi tullut erikseen tehdä päätös. Koska asian käsittelyn siirtämistä koskeva ehdotus oli asetettu äänestettäväksi kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan, kaupunginvaltuuston päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se oli kumottava.


Mikäli asia päätetään keskeyttää, sen käsittelyä ei voida enää kyseisessä kokouksessa jatkaa. Mikäli käsittelyä päätetään jatkaa samassa kokouksessa eli hylättäessä asian käsittelyn keskeyttämistä koskeva ehdotus, jatkuu keskustelu itse asiasta.

Kuntaliiton ohje s. 16 Äänestysjärjestykseen vaikuttaa se, onko kokouksessa tehty kannatettu ehdotus asian siirtämiseksi. Kuten edellä on todettu, asian käsittelyn keskeyttämistä koskevasta vastaehdotuksesta tulee aina äänestää ennen itse pääasiaa koskevia vastaehdotuksia

Äänestysjärjestyksestä on visuaalinen kuva ohjeen s. 19 "Mikäli keskustelun aikana tehdään asian käsittelyn keskeyttämistä koskeva ehdotus:"


Miettisen asian siirtämistä koskeva ehdotus olisi siten tullut äänestää ennen itse pääasiaa koskevia vastaehdotuksia eikä itse pääasiasta olisi tullut edes keskustella tuossa vaiheessaNyt asian siirtämistä koskeva esitys oli käsitelty vasta kaikkien äänestyksien loppupuolella ja asetettu vastakkain pääasiaa (Saana) koskevan vastaehdotuksen kanssa. Näin ollen myös itse pääasiasta oli keskusteltu ennen ko. äänestystä


Tiedustelen, kuinka kaupunki aikoo menetellä valtuuston kokouksen 17.6 äänestyspäätöksien osalta ?