Koulujärjestys

Share |

Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.46 - Taisto Miettinen


Alppilan koulun tapahtuma on ollut paljon esillä mediassa. Tilanteessa opettaja oli poistanut oppilaan koulun ruokalasta voimakeinoja käyttäen. Opettaja on viitannut asiassa menetelleensä perusopetuslain 36 §:än mukaisesti sekä Helsingin opetusvirasto tapauksen jälkeen viitannut virkasuhteen päättämisessä  kunnallisista viranhaltijoista annettuun lakiin.

Ohessa säännökset asian osalta:

Perusopetuslaki

36,2 § Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

36b § (Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen)

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Rikoslaki

RL 4:6,3 (voimakeinojen käyttö) mukaan Jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.

RL 4:7 (rangaistusvastuun lievennyt) Vaikka tekijää ei tässä luvussa säädettyjen perusteiden nojalla kokonaan vapauteta rangaistusvastuusta, olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon rangaistusvastuuta lieventävinä siten kuin 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Helsingin opetusvirasto on katsonut, että  työnantajalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu  erittäin painava syy opettajan määräaikaisen virkasuhteen päättämiseen.

Laki kunnallisista viranhaltijoista

41 § (Virkasuhteen purkaminen)

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virkasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta tai määräajan pituudesta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Tilanteessa on siten pohdittavana 2 kysymystä:

1) oikeus poistamiseen

Säännösten mukaan opettajalla on siis oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen

Opettaja oli mitä ilmeisimmin antanut oppilaalle usean poistumismääryksen, joita oppilas ei ollut noudattanut, jonka jälkeen opettaja oli poistanut oppilaan ruokalasta. Voimakeinojen käyttö ja sallittavuus arvioidaan säännösten mukaan tilanteen kokonaisarvioinnin mukaan.Tästä subjektiivisesta kokonaisarvioista on esitetty näkemyksiä opettajan puolesta ja vastaan.

2) oikeus virkasuhteen purkamiseen

Tilanteen kokonaisarvioinnin jälkeen pohdittavaksi tulee se, onko työsuhteen purkamiseen erittäin painavia syitä, jollaisena on opettajan velvoitteiden vakava rikkominen. Onko opettaja rikkonut velvoitteitaan vakavasti ? Virkasuhteen purkaminen on voimakkaampi toimenpide kuin sen irtisanominen, koska siinä virkasuhde päättyy heti, toisin kuin irtisanomisessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen.Luonnollisesti se on myös ankarampi toimenpide kuin varoitus tai sitä lievempi huomautus.

Tilanteen kokonaisarvoinnilla on huomattava merkitys tulevaisuuteen sekä koulurauhaan ja sen puuttumiskynnykseen.  Mikäli opettajan katsottaisiin liioitelleen tilanteessa voimakeinojen käyttöä ja syyllistyneen jopa pahoinpitelyyn, on varmaa, etteivät opettajat jatkossa uskalla käyttää perusopetuslain 36 §:n poistamisoikeutta kuin vain erittäin räikeissä tilanteissa. Lisäksi ko. ratkaisu vaikuttaa tahalliseen kouluhäiriköintiin alttiiden henkilöiden toimintaherkkyyteen ja rajojen etsintään jatkossa. Kokonaistilanne ei ole tiedossani, joten tällä kannanotolla en ota kantaa siihen, onko ko. tilanteessa toimittu perusopetuslain mukaisesti vai ei. Joka tapauksessa tilanteessa olisi voinut toimia toisinkin, puolin ja toisin.

Avainsanat: Alppilan koulu, oppilas, koulujärjestys, koulukuri, rehtori, opettaja, potkut, yläaste


Kommentit

11.4.2013 14.06  Jaakko Eppinen

Onhan tämä Alppilan juttu tosi ikävä, mutta niin monien typerien persujen innostus korottaa se opettaja suorastaan sankariksi on aivan hölmöä, kuten persuleilta voi odottaakin. Esimerkiksi heikosta arvostelukyvystä kärsivä persujen poliisikansanedustaja Tom Packalén on jo julistanut tuon opettajan esikuvalliseksi. Persulikansanedustaja Reijo Tossavainen kerää innolla ihmisiltä allekirjoituksia tuon opettajan toiminnan tueksi adressiin.

Palvelussuhteen purkaminen ei ole rikoksen rangaistus, eikä viime kädessä edellytä mitään sellaista tahallisuutta ja syyntakeisuutta kuin rikoksesta tuomitseminen.
Verrataanpa tapaukseen, jossa työntekijä kömpelyyttään rikkoo miljoonan euron hintaisen laitteen. Siinä on käsillä tilanne jossa työnantajaa ei kohtuudella voi vaatia pitämään työntekijää palveluksessaan edes irtisanomisaikaa. Vaikka työntekijä ei olisikaan syyllistynyt asiaan muuten kuin kömpelyyttään, ja tapahtuma ollut lähtökohtaisesti tahaton. Työntekijää ei silloin taatusti rangaista rikoksesta esimerkiksi vahingonteosta, ja saattaapa olla vahingonkorvausvastuun poistavat tai alentavat tekijät käsillä. Tilapäiseksi kiireavuksi palkattua kömpelöä työntekijää ei kuitenkaan enää perustellusti uskalleta käyttää missään tarjolla olevassa työtehtävässä. Kyllä kai se purku pysyy voimassa tuomioistuimessakin.

Tässä Alppilan tapauksessa tämä persuleiden mielestä sankarillinen opettaja ryhtyi isällisesti tönimään ennalta hänelle ainakin ulkonäöltä tuntemattomaksi jäänyttä koululaista, joka on lapsuudessaan ollut monta vuotta oman isänsä tekemien pahoinpitelyiden ja raiskausten uhri ja on käynyt satoja tai tuhansia tunteja Helsingin kaupungin maksamaa terapiaa. Koululaisen isä istuu parhaillaan vankilassa niistä teoista saamaansa vuosikymmenen mittaista tuomiota ja tämä koululainen on ollut jo monta vuotta huostaanotettuna. Alppilan koulun opettajat oli työnantajan taholta määrätty pidättäytymään voimakeinojen käytöstä, jne. Salassapitomäräykset estivät kertomasta aivan kaikkea taustasta sellaisille opettajille, jotka eivät ole koululaisen opettajina, vaan jossakin muussa ryhmässä opettajina. Silti yleiset määräykset voimakeinoista pidättäytymisestä ja vuorovaikutteisen keskustelun käyttämisestä oli koko henkilökunnalle annettu.

12.4.2013 22.07  Taisto Miettinen

Koska en ole tietoinen kokonaistilanteesta, niin en ole ottanut kantaa asiasta puoleen taikka toiseen, vaan halunnut käsitellä asiaa vain juridiselta kannalta sekä tapauksen mahdollisista seurauksista.

Opettajan puolesta tehdyn adressin on allekirjoittanut yli 200.000 henkilöä. Varmuudella adressin allekirjoittaneita löytää kaikista puolueista, samoin kuin ikä- sekä väestöluokista. Myöskin esim. uuden suomen blogista löytyy opettajia puolustavia muiden puolueiden kansanedustajiakin. http://pialk.puheenvuoro.uusisuomi.fi/137639-laitetaan-samalla-myos-ne-hairikkovanhemmat-kuriin

Uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että väkivalta ei ole hyväksyttävää. Luulen, että opettajan menettelyä puolustavien tahojen tausta-ajatuksena on koulurauha yleisellä tasolla ja siihen pyrkiminen sekä se kuvastaa myös yleistä ajatusta siitä, että opettajat joutuvat työssään hoitamaan vanhempien kasvatusvastuuta.

13.4.2013 17.12  Suominen Esko

Jos opettajat eivät voi/saa puuttua mihinkään häiriöihin, niin kohta kouluissa ei enää ole opettajia.
Tätäkö häiriköiden puolustajat haluavat?
Itse olen kouluni käynyt 50-60-luvuilla ja silloin
opettajien sanaa uskottiin ja opettajia kunnioitettiin.

3.5.2013 12.34  Jukka

Opetustoimenjohtaja Rauno Jarnilan arvio Antti Korhosen menettelystä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Opetuslautakunta/Suomi/Esitys/2013/Opev_2013-05-07_OLK_5_El/0328D66D-F212-41D3-9211-7F38E0F28B00/Oikaisuvaatimus_palvelussuhteen_purkamisesta.pdf

5.5.2013 12.25  Taisto Miettinen

Esitys on asian yleisen mielenkiinnon takia perusteltu perusteellisesti ja hyvin työsuhteen purkaneen osapuolen näkökulmasta. Asiasta saataneen puolueeton näkemys/päätös varmaankin tulevaisuudessa


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini