Kokous 8.2.2016

5. Tarkennus valtuuston päätökseen Oy Granilla Ab:lle myönnettävästä takauksesta

Esitin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi vastavakuuden osalta, koska esityksessä ei ole kuntalain 129 §:n mukaista vastavakuutta. Perustelin asiaa lailla, lain esitöillä, oikeuskirjallisuudella ja kuntaliiton kannanotolla asiassa.

Jätin päätökseen eriävän mielipiteen (alla)

7. Hakemus asemakaavan muuttamiseksi 4. kaupunginosan korttelin 49 tonteilla 22 ja 23 (Asematie 10-14)

Esitys: KV päättää, että 4. kaupunginosan korttelin 49 tonttien 22 ja 23 (Asematie 10-14) kaavamuutokseen ei ryhdytä, koska rakennukset sijaitsevat keskeisellä paikalla ja ovat näin ollen oleellinen osa kaupunkikuvaa.

Kannatin esitystä ja esitin päätöksen muuttamista siten, että siitä poistetaan virkkeen loppuosuus (perustelut) seuraavilla perusteilla.

- Päätöksiä ei yleensä perustella päätöskohdassa, vaan esittelytekstissä

- päätöstä ei kannata perustella, ko. seikoilla, koska tuolloin tarkoitetaan sitä, että rakennukset olisivat niin olennainen osa kaupunkikuvaa, että ne olisi suojeltava.

- perustelut tarkoittavat käytännössä myös sitä, ettei rakennuksia voisi purkaa, jonka asian päätösvalta kuuluu rakennuslautakunnalle

- päätöksen perusteluilla sidotaan kaupungin kädet vain ko. perusteluihin

Kannatin esitykseni jälkeen esitettyä perusteluiden muuttamista "koska kaava ei ole vanhentunut", vaikka selkeämpää olisi se, ettei päätöskohdassa olisi ollenkaan perusteluita.


KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 8.2.2016 ASIA NRO 5

ERIÄVÄ MIELIPIDE

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS / VALTUUSTON PÄÄTÖS

Lisäksi KV päättää, ettei kaupunki vaadi yhtiöltä tässä vaiheessa takauksesta vastavakuutta. Kaupunki kuitenkin pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu.

LAINSÄÄNNÖS

Kuntalain 129,1 §:n mukaan ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.”

Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015.

ESITYKSEN / PÄÄTÖKSEN PUUTTEET

Vastavakuus

Laki edellyttää ”riittävän kattavaa vastavakuutta”. KH esityksessä ei ole todettu otettavan vastavakuutta tässä vaiheessa, vaikka vastavakuuden edellyttäminen on kuntalain 129 §:n mukainen yksi takauksen antamisen ehdottomista edellytyksistä.

HALLITUKSEN ESITYS JA OIKEUSKIRJALLISUUS VASTAVAKUUDESTA (Liite)

- Kysymys momentissa mainittujen (kaikkien) edellytysten täyttymisestä (HE s. 230)

- Kysymyksessä lainan ja takauksen antamisen periaatteista (monikko) ja säännös koskee kaikenlaista lainan- ja vakuuksienantoa (Harjula - Prättilä: Kuntalaki s. 860)

KUNTALIITON NÄKEMYS VASTAVAKUUTEEN

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff: vastavakuusvaatimus ehdoton (pn 14.12)

- lakimies Ida Sulin: säännös velvoittaa vastavakuuden hankkimiseen (liite)

KOULUTUSMATERIAALI KUNTALAIN UUDISTUKSESTA

- Kuntaliiton koulutuskalvot: yleiset (monikko) periaatteet, vastavakuusvaatimus (liite)

- Koulutuskalvot kuntalain kokonaisuudistuksesta: reunaehtona takauksille/lainoilla vastavakuus (liite)

MUITA RATKAISUJA

- uusi kuntalaki edellyttää vastavakuutta myös 100 %:sti kaupungin omistamalta tytäryhtiöltä (liite)

MUUTA

- kaupunginjohtaja/hallitus voi pyytää kuntaliiton lausuntoa mahdollisissa lain tulkintatilanteissa (liite)

PÄÄTÖKSEN MUUTOSEHDOTUS

Asia tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi vastavakuuden osalta

Taisto Miettinen

LIITTEET

- hallituksen esitys HE 268/2014 s. 230

- oikeuskirjallisuus (Harjula – Prättälä: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat 2015 s. 860)

- kuntaliiton lakimiehen mail

- koulutusmateriaali

- kaupungin ratkaisu

- lausuntopyyntöratkaisu

Liitteet nähtävissä http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20162303