Kokous 14.12.2015

4. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Esitin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi vastavakuuden ja määrän osalta. Esityksessä ei ole kuntalain 129 §:n mukaista vastavakuutta sekä takauksen määrä on ylimitoitettu nykyisessä tilanteessa

Äänestyksen jälkeen jätin päätökseen eriävän mielipiteen (alla)


KAUNIAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 14.12.2015 ASIA NRO 4

ERIÄVÄ MIELIPIDE

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS / VALTUUSTON PÄÄTÖS

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi on välttämätöntä, että kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan omavelkaisen takauksen, koska yhtiöllä ei ole ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta vakuusarvoista varallisuutta. Koska lopullinen kokonaislainamäärä saattaa hieman kasvaa alustavista laskelmista, on tarkoituksenmukaista, että kaupungin omavelkainen takaus myönnetään enimmillään 1,1 milj. euron suuruisena, kuitenkin niin, ettei Kauniaisten kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin (tällä hetkellä 0,5 %) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai yksittäisistä lainoista. Tämän mukaisesti uusien osakkaiden tulee myöntää omistusosuuttaan vastaavan takauksen, missä yhteydessä tapahtuu muiden osakkaiden takausosuuksien tarkistaminen.

Kaupungin myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna sen kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. Kaupungin edut turvataan seuraavassa esitetyillä ehdoilla.

Takaus myönnetään enintään 31.12.2028 saakka. Takauksesta ei peritä vastavakuutta, ellei yhtiön omistuspohja muuttuisi siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyisi uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuisi

KV päättää mm.

a) myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 1,1 milj. euron määräinen Kauniaisten kaupungin omavelkainen takaus osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka;

c) että Kauniaisten kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuu;

LAINSÄÄNNÖS

Kuntalain 129,1 §:n mukaan ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.”

Säännös sisältää 3 edellytystä/periaatetta, joiden kaikkien tulee täyttyä

  1. Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

KH esitys: Kaupungin myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna sen kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

  1. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

KH esitys: Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä.

  1. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

KH esitys: Kaupungin edut turvataan seuraavassa esitetyillä ehdoilla.

ESITYKSEN / PÄÄTÖKSEN PUUTTEET

Vastavakuus

Kohta 3 edellyttää ”riittävän kattavaa vastavakuutta”. KH esityksessä ei ole todettu otettavan vastavakuutta, vaikka vastavakuuden edellyttäminen on kuntalain 129 §:n mukainen yksi takauksen antamisen ehdottomista edellytyksistä.

KH päätösesityksen mukainen ehtojen asettaminen ei ole vakuus. Myöskään päätöskohdan c) mukainen mahdollinen myöhempi omistuspohjan muutoksen johdosta syntyvä mahdollinen vastavakuuden pidätysoikeus ei täytä lain mukaista vastavakuutta takauksen antamishetkellä.

Takauksen määrä

Apotti-päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ei ole sallinut hankinnan täytäntöönpanoa, joten hanke on tältä osin ns. jäissä. Asian valituskäsittely voi viedä pahimmassa tapauksessa mahdollisesti jopa vuosia. Tarvetta 1.1 M€:n takaukselle ei siten ole, vaan tarvittava määrä on huomattavasti pienempi. Tarvittavan rahoituksen ja takauksen määrä tulee selvittää nykyisessä tilanteessa.

HALLITUKSEN ESITYS JA OIKEUSKIRJALLISUUS VASTAVAKUUDESTA (Liite)

- Kysymys momentissa mainittujen (kaikkien) edellytysten täyttymisestä (HE s. 230)

- Kysymyksessä lainan ja takauksen antamisen periaatteista (monikko) ja säännös koskee kaikenlaista lainan- ja vakuuksienantoa (Harjula - Prättilä: Kuntalaki s. 860)

KUNTALIITON NÄKEMYS VASTAVAKUUTEEN

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff : vastavakuusvaatimus ehdoton (pn 14.12)

- lakimies Ida Sulin: säännös velvoittaa vastavakuuden hankkimiseen (liite)

PÄÄTÖKSEN MUUTOSEHDOTUS

Asia tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi vastavakuuden sekä takauksen määrän osalta

Taisto Miettinen

LIITTEET

- hallituksen esitys HE 268/2014 s. 230

- oikeuskirjallisuus (Harjula – Prättälä: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat 2015 s. 860)

- kuntaliiton lakimiehen mail

Liitteet http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/kokous/20152287-4-2.PDF