Kokous 7.11.2016

Kokouksessa käsiteltäneen perusopetuksen yhtenäiskouluhanke

Täydentämispyyntöni

Olen vaatinut virkamiesten esityksen täydentämistä sekä lautakunnassa 8.6.2016 sekä valtuustossa 22.8.2016.

Palautettu selvitettäväksi

Kokouksessa 22.8.2016 "KV päätti palauttaa asian jotta selvitettäisiin kiireellisessä järjestyksessä, mitä pedagogisia ja taloudellisia vaikutuksia ehdotuksella on sekä mihin säästötoimenpiteisiin on ryhdyttävä kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tällöin on myös selvitettävä miten monta lukiolaista voidaan ottaa Kasavuoren koulukeskukseen vastikään suoritetun laajennuksen jälkeen yläkoulun kokoa (342 oppilasta) pienentämättä sekä tämän lisääntyneen lukion oppilasmäärän vaikutus kaupungin talouteen."

Ryhmän selvitys

Asiassa on perustettu työryhmä/ohjausryhmä, jossa on ollut 3 jäsentä. Ryhmä on antanut selvityksen, jonka pohjalta sivistystoimenjohtaja on esittänyt, että "Lautakunta ei puolla kaupunginhallituksen yhtenäiskouluvaihtoehtoa. Lautakunnan 8.6.2016 § 42 esittämässä mallissa, missä yhtenäiskoulu on samassa kiinteistössä tai nykytila, missä on erillinen ala- ja yläkoulu, vastaavat paremmin tulevaisuuden haasteita. Lautakunta päättää esittää KH:lle, että Kauniaisten suomenkieliseen opetustoimeen perustetaan yhdessä toimipisteessä toimiva yhtenäinen perusopetuksen koulu Kasavuoren koulukeskukseen."

Kaksi ryhmän jäsentä on tehnyt asiassa oman selvityksen. Selvityksessä on mm. seuraavia huomioita

- Kasavuoresta puuttuvat fysiikan, kemian ja biologian laborointitilat sekä auditorio

- Enimmillään autoja tulisi koulun ympäristössä olemaan n. 100 kpl

- Koulun koon vaikutus oppimistuloksiin ristiriitaista

- Kauniaisten lukion kokoa voidaan kasvattaa Kasavuoren koulukeskuksessa helposti 450 opiskelijaan pienentämättä perusopetuksen oppilasmäärää

Näkemykseni ko. huomioista

- Laborointitiloja voidaan rakentaa sekä niiden kustannus arvioida, kuten muutoksen kustannuksia muutoinkin

- Autojen määrä voidaan tarkistaa paikan päällä. Lisäksi voidaan perustellusti miettiä sitä, onko koulun tehtävä tarjota oppilaille autopaikkoja. Näin ei liene yleensä esim. Helsingissä tai Espoossa

- Jos koulun koon vaikutus oppimistuloksiin on ristiriitaista, niin se voidaan tuoda yhteisessä selvityksessä esille (puolesta ja vastaan)

- Kauniaisten lukion koon kasvattaminen nykyisessä paikassa. Asiassa on esitetty puolin ja toisin eriäviä näkemyksiä, jotka voitaisiin kirjata sekä selvittää asiaa enemmälti. Mikäli ryhmä ei pääse asiassa yksimielisyyteen, niin asiassa voitaneen pyytää riippumattoman ulkopuolisen tila-asiantuntijan näkemys asiaan.

Työryhmien tarkoitus ja johtopäätös

On erittäin erikoista, ettei ryhmä pääse yksimielisyyteen monista ko. seikoista ja yhteiseen selvitykseen. Työryhmien tehtävänä olisi pyrkiä esittämään tosiasiat tosiasioina, jonka jälkeen ryhmän jäsenet voivat esittää omia johtopäätöksiä ja eriäviä mielipiteitä ko. tietojen pohjalta. Näin muutkin luottamushenkilöt kykenisivät tekemään omia ratkaisujaan ko. tosiasiatietojen pohjalta. Kunnan luottamushenkilönä ei ole yleensä kompetenssia arvioida mm. sitä, kuinka paljon kuhunkin rakennukseen mahtuu oppilaita, vaan sellaisen arviointi kuuluu asiantuntijoille.

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksessa, jossa on päätetty jatkaa nykyisen tilanteen mukaan ja oppilasmäärän kasvattamiseen nykyisessä kiinteistössä ensivaiheessa (?) 400 oppilaaseen ja toisessa vaiheessa (?) tilojen sallimissa määrin. Jos oppilasmäärän kasvattaminen onnistuu nykyisessä kiinteistössä suunnitellusti kunnan talous huomioiden, niin tilannetta voitaneen pitää hyvänä kaikin puolin. Oppilasmäärän kasvattamisen todellinen määrä jää nähtäväksi tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan melkoisen erikoinen hanke jo kuntalaisten kuulemisesta lukien, josta olen kirjoittanut blogiini "Päätösesitysten perusteluita sekä avoimuutta on kohennettava".