Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:lle peruskorjausta varten otettavalle lainalle

Ehdotin, että kaupunki vaatii takaukselle vastavakuuden kuntalain 129 §:n mukaisesti.
Jätin asiaan eriävän mielipiteen.

ERIÄVÄ MIELIPIDE


KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS / VALTUUSTON PÄÄTÖS


KH: KV päättää 2. että kaupunki ei vaadi takaukselle vastavakuutta, mutta pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu.


Esityksen perusteluiden mukaan: Kuntalain esitöiden perusteella vastavakuuksien vaatiminen ei kuitenkaan ole itseisarvoista, vaan vastavakuuksilla rajoitetaan takaukseen liittyvää taloudellista riskiä siten, että riski säilyy hyväksyttävällä tasolla.


LAINSÄÄNNÖS Kuntalaki 129,1 §. Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.1.2015

- Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

- Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

- Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.


Olen samaa mieltä siitä, että takaus ei vaaranna kunnan kykyä eikä siihen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Sen sijaan kohdan 3 vakuusedellytys-vaatimus ei täyty, jos vakuutta ei vaadita.

Kaikki 3 edellytystä tulee täyttyä. Kohdan 3 vakuusvaatimus ei täyty sillä, että muut (2) edellytykset täyttyvät. Viittaan asian osalta hallituksen esitykseen, oikeuskirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön.

HALLITUKSEN ESITYS (HE) 268/2014 s. 230 (liite)

- Momentissa mainittujen edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. = muiden edellytysten täyttäminen ei täytä vakuusvaatimusta (vakuusvaatimus itsenäinen / ehdoton)

OIKEUSKIRJALLISUUS (liite)

Kysymyksessä lainan ja takauksen antamisen periaatteista (monikko) ja säännös koskee kaikenlaista lainan- ja vakuuksienantoa (Harjula – Prättilä: Kuntalaki s. 860)

KUNTALIITON NÄKEMYS VASTAVAKUUTEEN

- johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff: vastavakuusvaatimus ehdoton (pn 14.12.2015)

- lakimies Ida Sulin: säännös velvoittaa vastavakuuden hankkimiseen (liite)

KOULUTUSMATERIAALIA KUNTALAIN UUDISTUKSESTA

- Kuntaliiton koulutuskalvot: yleiset (monikko) periaatteet, vastavakuusvaatimus (liite)

- Koulutuskalvot kuntalain kokonaisuudistuksesta: reunaehtona takauksille/lainoilla vastavakuus (liite)

MUIDEN KAUPUNKIEN KÄYTÄNTÖJÄ esim.

- Uusi kuntalaki edellyttää vastavakuutta 100 %:sti kaupungin omistamalta tytäryhtiöltä (liite)

- Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa konserniohjeena, että kaupungin määräysvallassa olevien konserniyhtiöille myönnettävissä takauksissa, antolainauksessa ja tili- ja
leasinglimiiteissä tulee noudattaa Kuntalain 129 §:ää, jonka mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. http://ah.turku.fi/khkon/2018/0305002x/3679440.htm
(liite)

KAUPUNGIN LAUSUNTOPYYNTÖMAHDOLLISUUS

- Kaupunki voi pyytää kuntaliiton lausuntoa mahdollisissa lain tulkintatilanteissa (liite)

MUUTA

- Viittaan asiassa aiempiin vastaaviin eriäviin mielipiteisiin takauksen myöntämistilanteissa

o Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 55 http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192871-2

o Pöytäkirja 08.02.2016/Pykälä 5 http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20162303-5

o Pöytäkirja 14.12.2015/Pykälä 83 http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20152287-4

o Pöytäkirja 08.06.2015/Pykälä 48 http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20152213-16

= Kauniaisten kaupunki ei halua muuttaa aiempien vuosien käytäntöjä lain muutoksesta (2015) huolimatta eikä pyytää Kuntaliiton lausuntoa lain tulkinnasta

PÄÄTÖKSEN MUUTOSEHDOTUS KOHTAAN 2

- Esityksen kohta 2 tulee muuttaa siten, että kaupungin tulee vaatia vastavakuus esityksen toissijaisen vaatimuksen mukaisesti:

”Toissijaisesti esitetään, että Korsu antaa kaupungille riittävän vakuuden. Riittäväksi vastavakuudeksi esitetään noin 50 000 euron edestä sopivaksi katsottava vakuus, kuten yhtiön osakekirjat, olemassa olevan Valtiokonttorin hallussa olevan panttikirjan (26.2.2002 nro 1592) jälkipanttaus kaupungille tai uusi tätä tarvetta varten hankittava panttikirja.”

LIITTEET

- hallituksen esitys HE 268/2014 s. 230

- oikeuskirjallisuus (Harjula – Prättilä: Kuntalaki, Tausta ja tulkinnat 2015 s. 860

- kuntaliiton lakimiehen mail vastavakuusvaatimuksesta

- Kuntaliiton koulutuskalvot kuntalain vakuusvaatimuksesta

- Muiden kaupunkien käytäntöjä

- Kuntaliiton lausuntomahdollisuus kuntalain tulkinnasta