Kokous 8.6.2016

Asiassa oli pidetty kuulemistilaisuus 25.5.2016, johon oli ollut ilmoitus Kaunis Granissa. Monen mielestä ilmoitus oli informaatioltaan puutteellinen. Kuulemistilaisuudessa tuli runsaasti palautetta sekä myöhemmin myös mailitse.

Kannatin yhtenäiskoulua ja esitin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi koulujen vaihdon osalta.

Asiassa käydyn keskustelun ja äänestyksen (7-2) jälkeen jätin asiassa eriävän mielipiteen (alla)

Kommentteja päätöksen tekemisen jälkeen (kuntalaisten mailit)

Kiitokset hienosta, hyvin perustellusta eriävästä mielipiteestä suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitykseen yhtenäiskouluasiassa. Tällaista tekstiä on ilo lukea!

Muutamat lautakunnan jäsenet ovat todenneet, ettei heillä ole kompetenssia kyseenalaistaa koulutoimen asiantuntijoiden laatimaa esitystä. Tämä on kuntademokratian kannalta huolestuttavaa. Mihin tarvitaan vaaleja ja niissä valittuja päättäjiä, jolleivät he osaa tai uskalla ottaa kantaa tällaisissa kysymyksissä.ERIÄVÄ MIELIPIDE 8.6.2016 ASIA NRO 3

1. Kannatan: Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se puolestaan esittää kaupunginvaltuustolle suomenkieliseen opetustoimeen perustettavaksi perusopetuksen yhtenäiskoulun

2. Muilta osin asia tulee palauttaa valmisteluun

PERUSTELUT

1. Yhtenäiskouluhanke on järkevä

2. Lautakunta on käynyt asiasta aiemmin keskustelua 23.4.2014 ja ”toteaa omalta osaltaan, että yhtenäisen suomenkielisen peruskoulun selvitystyö tulisi suorittaa eri ratkaisuvaihtoehdoilla ottaen huomioon eri vaihtoehtojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.” Vanhempien kuulemisessa on laadittu SWOT, mutta ei kaupungin kannanottoa siinä esille tulleisiin asioihin taikka SWOT-analyysiä muutoin virkamiestyönä

Asiassa on päätetty pitää kuulemistilaisuus 11.5.2016. Asiassa on tehty kutsu, jonka mukaan järjestetään ”kuulemistilaisuus yhtenäisestä perusopetuksen koulusta”. Ilmoituksessa ei mainita koulujen siirtymisestä. Kuulemistilaisuuden tulokset (8s) sekä vanhempien sähköpostit (27s) on jaettu lautakunnan jäsenille tutustuttavaksi kokouksessa 8.6

Asiassa on esitetty mm. seuraavia perusteita yhteiskoululle 1-9 luokille saman katon alla

+taloudelliset ja henkilöstöresurssit tehokkaammat

+hallinnollinen kokonaisuus

+lukion oppilasmäärän kasvuun liittyvät taloudelliset näkökohdat ja toiminnan vetovoimaisuus

Vanhempien osalta on esitetty mm. seuraavia perusteita lukion/alakuokkien siirtymisen vastustamiselle

1. pienten lasten koulumatkan pituus (suurin vastustamisen syy)

Esityksessä ei ole otettu siihen kantaa. Matka idästä pitenee ilmeisesti n. 700m. Kokouksessa jätetyssä esityksessä mainittu 2 suojatien ylitystä enemmän ja Granhultin koulu miltei yhtä kaukana

2. kouluympäristön turvallisuus alemmilla luokilla? (toiseksi yleisin vastustamisen syy)

Esityksessä ei ole otettu siihen kantaa. Liitteissä on joitakin mainintoja mm. OAJ näkemys sekä mahdollisuus välituntien jaksotukseen ja eri siipiin

3. muutoksen todelliset kustannukset?

Asiassa on esitetty eri tahojen eri lopputuloksiin päätyviä kustannusarvioita. Investointikustannukset
muutoksessa olisivat esityksen mukaan n. -300 t€, käyttökustannukset samaa luokkaa sekä valtionapu +600 t€/v lukion osalta. Peruskoulun valtionapu ?

4. liikenne, parkkipaikat yms. vaikutukset

Esityksessä ”liikennemäärien muutosten ei ennakoida olevan niin merkittäviä, että ne muodostaisivat
esteen...... Lukion tarpeen mukainen pysäköinti on järjestettävissä koulun pihalle.” Arkkitehdin selvityksen mukaan Mäntymäkeen olisi tulossa 46 ap lisää

5. vaihtoehtojen vaikutukset koulujen tulevaisuuteen (vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet)?

Esitys painottunut lukion vahvuuteen ja mahdollisuuteen sekä kokonaistalouteen. Peruskoulu ?

Johtopäätöksiä

- Järkevimpinä voitaneen pitää A1/A2 verrattuna B/C vaihtoehtoon.

- Esitys B/C on tehty pitkälti lukion lähtökohdista eikä asiassa ole esitetty enemmälti perusteita luokkien 1-9 osalta eikä myöskään muutoksen SWOT-analyysiä

- Asiassa ei esitetty perusteita vanhempien kuulemisessa esille tuomiin kysymyksiin/seikkoihin

Lopputulema

Kokonaistaloudellisesti vaihtoehto B/C lienee järkevin. Laajakantoiseen asiaan sekä kuntalaisten esille
tuomiin kysymyksiin on otettava kantaa riittävän perustelluilla päätöksillä. Esityksessä ei ole esitetty riittävän yksilöityjä perusteita ko. koulumuutokselle peruskoulun osalta hallintolain 8§ ja 45§:n mukaisesti.