Kaupunginvaltuusto 11.11.2019

ERIÄVÄ MIELIPIDE

Asia: Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätös 2) omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy
Apotti Ab:lle

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan ”KV päättää c) että Oy Apotti Ab panttaa nyt myönnettävän ja aiemmin myönnetyn takauksen vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) esitysosan mukaisesti.”

Esitysosan mukaan ”Yhtiö on tilannut ulkopuolisen arvion yrityskiinnityksen alaisen omaisuutensa vakuusarvosta. Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa 22.10.2019 päätettiin hakea vakuusarvoltaan 162
miljoonan euron arvoista yrityskiinnitystä omistajittain omistusosuuksien suhteessa. Yrityskiinnityksen vakuusarvo Kauniaisten osalta on n. 0,774 miljoonaa euroa.”

Esitin, että

- ensisijaisesti: asia tulee palauttaa vakuuden yksilöintiä ja esityksen täydentämistä varten

- toissijaisesti esitys tulee hylätä epäselvän vakuuden takia kuntalain 129 §:n vastaisena

Perustelut:

Esityksessä ei ole yksilöity vakuudeksi edellytettävien

- yrityskiinnitysten määrää (esittelyssä mainittu kiinnitysten vakuusarvo)

- yrityskiinnitysten etuoikeutta (ovatko kiinnitykset parhaalla etuoikeudella vai jotain muuta)

Esityksestä ei ilmene myöskään se, mihin yrityskiinnitysten esitetty 162 M€ vakuusarvo perustuu.

Huomionarvoista lisäksi on se, että yhtiö/lainan hakija itse on tilannut ulkopuolisen arvion vakuusarvosta. Esityksenä ei käy myöskään ilmi, onko ulkopuolista arviota
käytetty edes esitetyn vakuusarvon pohjana vai onko kyse yhtiön omasta
vakuusarvo näkemyksestä. Yleensä rahoittajat itse arvioivat vakuuden
arvon, koska monesti lainan hakija arvioi vakuuden yläkanttiin ja käyttää
vakuuden käypää arvoa vakuusarvon sijaan. Yrityskiinnityksen vakuusarvo on
yleensä maksimissaan 30-50% vakuuden käyvästä arvosta (liite 1). Kiinnitysten
määrää, vakuuden arvoa ja rahoittajille merkityksellistä vakuusarvoa ei siten
pidä käsitteinä sekoittaa toisiinsa eikä tiedossa ole se, mikä on esityksen
sisältö tältä osin.

Kunnan vakuuden antaminen on säännelty kuntalain 129 §:ssä (Lainan taikka takauksen
tai muun vakuuden antaminen). ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei
saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä
taloudellinen riski
. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.”
HE 268/2014 mukaan momentissa mainittujen edellytysten täyttyminen tulisi
arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen (liite 2).

Säännöksessä on siten 3 erillistä sääntöä, joista kaikkien kohtien tulee täyttyä. Esitetty
takaus ei mielestäni 1. vaaranna kunnan kykyä eikä 2. siihen sisälly
merkittävää taloudellista riskiä. Kohdan 3 mukaan ”Kunnan edut tulee turvata
riittävän kattavilla vastavakuuksilla.” Valtuusto ei voi arvioida täyttyykö
kuntalain 129 §:n mukaiset kaikki kolme edellytystä, mikäli vakuutta ei ole
yksilöity eikä valtuustolla ole tiedossa myöskään vakuuden vakuusarvoa /
kattavuutta. Valtuustolla tulee olla myös riittävä tieto ennen päätöksentekoa
vakuusarvon oikeellisuuden arviointiin.

Oikeuskäytännön mukaan kunnan tekemä päätös omavelkaisen takauksen antamisesta on kumottu,
mikäli kuntalain 129 §:n mukaiset kaikki edellytykset eivät ole täyttyneet (liitteet
3-5).
Oikeuskäytännön mukaan 1. vastavakuus tulee yksilöidä, 2. vakuuksien arvo ja kattavuus tulee olla valtuuston tiedossa ja 3. ilmetä selkeästi päätösasiakirjoista sekä 4. kiinnitysten vakuusarvosta tulee esittää selvitys. Näkemykseni mukaan mikään edellä mainittu vakuusedellytys ei ole täyttynyt päätöstä tehtäessä.

Olen toimittanut kaupunginjohtajalle ja hän edelleen esteellisyyden takia talousjohtajalle sekä hallintopäällikölle mailin aamupäivällä ennen illan kokousta, jossa olen pyytänyt saada

1. yksilöidyn tiedon esitetystä vakuudesta sekä

2. yhtiön tilinpäätöksen sekä selvityksen siitä, mihin esitetty vakuusarvo perustuu sekä
kuka sellaisen arvion on tehnyt ja pyytänyt liittämään vakuusarvolaskelman esitykseen.

3. tiedon aiemmista vakuuksista ja onko vakuudet esityksen jälkeen puolet vastuista

En ole saanut päätöksentekoa varten pyydettyä selvitystä, esityksen täydentämistä taikka vakuuden yksilöimistä. Myöskään muilla valtuutetuilla ei ole ollut tietääkseni ko. tietoja käytössään päätöstä tehtäessä. Valtuutettu ei ole saanut siten pyydettyjä tietoja päätöksenteon pohjaksi, vaikka valtuutetun tiedoksisaantioikeus on laaja. Kuntalain 83 §:n mukaan (Tietojensaantioikeus) ”Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 ja 7 §:n
mukaan eivät ole vielä julkisia, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Liitteet:

1. Yrityskiinnityksen vakuusarvo https://vakuudeton.com/yrityslainan-vakuus/

2. HE 268/2014

3.Iltalehden juttu Ähtärin takauksesta https://www.iltalehti.fi/talous/a/6e0708bc-a8be-44ab-9633-d75570b15ce3

4. Ylen juttu Ähtärin takauksesta https://yle.fi/uutiset/3-10983840

5. Hallinto-oikeuden päätös, jossa kunnan takaus on todettu lainvastaiseksi