KOKOUS 13.6.2015


Esitin asiassa esityksen hylkäämistä sekä toissijaisesti pontta vuokra-asunnonhakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta asiaan liittyen, joita ei kannatettu. Jätin päätökseen eriävän mielipiteen (alla)

Muiden puolueiden kannanotoissa esitettiin kannanottona mm. sitä, että Kauniaisiin voitaisiin ottaa tänä vuonna 24 pakolaista lisää aiemman sopimuksen (10) lisäksi. Asiassa ei tehty kuitenkaan konkreettista muutosesitystä, vaan asia jäi tältä osin puhtaaksi "suvaitsevaisuus-heitoksi".

Kaupungilla/luottamushenkilöillä on ilmeisesti varaa panostaa tämän inhimillisen asian osalta, mutta samaan aikaan kaupungin taloutta tervehdytetään sekä leikataan mm. inhimillisestä näkökulmasta hoidon tarpeessa olevilta vanhuksilta ja apua tarvitsevilta lapsilta/lapsiperheiltä. Kauniaisten kaupunki on solminut 11.11.2013 annetun päätöksen mukaisesti sopimuksen pakolaisten ottamisesta. Tämänhetkinen kaupungin taloudellinen tilanne on kuitenkin toinen (talouden tasapainottamisohjelmatyö käynnissä), jonka vuoksi leikkauksia joudutaan tekemään kaikilla osa-alueilla. Näin pitäisi olla tasapuolisesti myöskin tällä osa-alueella. Tässä asiassa ei kuitenkaan leikata aiemman sopimuksen määriä (10), vaan kyse on vain aivan uudesta lisäsopimuksesta (12).

Valtuuston päätös ponnen osalta tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungin vuokra-asuntojen hakijat voidaan asettaa eriarvoiseen asemaan.

Kaupungilta saadun tiedon mukaan jonossa on 97 ruokakuntaa/perhettä (asunnontarvitsijoita siis enemmän), joista 11 on kiireellistä. Asuntoja on vapautumassa yksi (1) kaksio. Päätöksen mukaan kaupunki olisi ottamassa tänä vuonna 12 sekä aiemman sopimuksen mukaan 10 eli yhteensä 22 pakolaista. Kaupungilta saadun tiedon mukaan kiintiöpakolaisille on varattava asunto etukäteen ja he menevät siten "automaattisesti muiden ohitse". Jokainen pystyy päättelemään, kuinka muille jonossa oleville, jopa kiireellisille hakijoille päätöksen mukaisessa tilanteessa käy. Väkisinkin mieleen tulee perustuslain yhdenvertaisuussäännökset.


ERIÄVÄ MIELIPIDE 13.6.2016 ASIA NRO 6

Esitin Kauniaisten perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että

1. Ensisijaisesti:

- Esitys tulee hylätä sekä kaupunginvaltuuston tulee päättää, että Kauniaisten kaupunki antaa seuraavan vastauksen ELY-keskukselle:

Kauniaisten kaupunki on sitoutunut ottamaan 10 kiintiöpakolaista kaupunginvaltuuston vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupungin toiminta on suunniteltu ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseen pakolaisten vastaanottoon ja heidän kotouttamiseensa. Kauniaisilla ei ole resurssivarausta lisävelvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi Kauniaisten kaupungin asuntotilanne on tällä hetkellä huono eikä Kauniaisten kaupungilla ole vapaita asuntoja joita kuntapaikkojen tarjoaminen edellyttäisi. Lisäksi Kauniaisten kaupungin taloudellinen tilanne ja näkymät lähitulevaisuudelle ovat heikentyneet, jonka vuoksi kaupungissa on käynnistetty talouden tasapainottamisohjelmatyö.

2. Toissijaisesti:

- Ponsi: erillissopimuksella kuntaan sijoitettuja asunnonhakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti muiden asunnonhakijoiden kanssa eikä heitä tule asettaa etusijalle asuntoja jaettaessa

Perustelut

1. ELY-keskuksen kanssa ei tule sopia uusien kuntapaikkojen järjestämisestä. Kauniaisissa on
voimassa sopimus vuodelta 2013, jonka mukaan Kauniaisiin tulee tänä vuonna 10 pakolaista.

Monessa kunnassa on vähennetty erikseen sopimuksella otettavat pakolaiset esim. Hanko ja Nurmijärvi ja joissakin kunnissa ei oteta yhtään nykyisen sopimuksen lisäksi esim. Kerava 11.4.2016.

http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/377878-kerava-torjuu-pakolaisten-maaran-huiman-lisayksen-emme-pystyisi-nykyisilla

ELY:n ehdotus perustuu vapaaehtoisuuteen. Kunnilla ei ole siis velvoitetta ottaa lisää pakolaisia

Kauniaisissa on korostettu talouden tasapainotusta ja vaadittu säästöjä. Kuitenkin tässä tilanteessa ottaisimme lisää pakolaisia ja lisäisimme vapaaehtoisesti kustannuksia, samalla kun heikennämme omia palveluitamme. Tämä on väärin nykyisiä kaupungin veronmaksajia kohtaan

Kauniaisten tarkastuslautakunnan tuoreen arviointikertomuksen yhteenvedon mukaan ”Taloudellisen tilanteen heikentyessä ja käyttötalouden tasapainottamiseksi on tarve arvioida nykyinen palvelutoiminta, mitä tuotetaan ja mihin hintaan, sekä verrattava palvelutoimintaa muihin kuntiin ja lakisääteiseen minimitasoon.

On erikoista, että heikentäisimme kuntalaisten omia palveluita jopa lakisääteiseen minimitasoon, kun samalla lisäämme muita kustannuksia vapaaehtoisesti ilman lainsäädäntöön perustuvia velvoitteita

Valtion korvaus 2300/6845 € vuodessa ei kata siitä kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Pakolaisten kustannus on moninkertainen siitä saatavaan korvaukseen nähden. Pakolaisista aiheutuva kustannus ei ole edes kaupungin tiedoissa eikä siten myöskään valtuuston arvioitavissa. On erikoista, että lisäisimme kustannuksia ilman minkäänlaista tietoa kustannusten määrästä. Missä muussa asiassa näin menettelisimme?

2. Asunnonhakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti muiden asunnonhakijoiden kanssa. Pakolaisia ei tule asettaa etusijalle asuntoja jaettaessa. Kiintiöpaikat täytetään vasta kun tämän periaatteen mukaiset asunnot on saatavilla. Hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta on päätetty mm.
Hyvinkäällä 23.5.2016.

Perustuslaki 6 § (Yhdenvertaisuus) Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kauniaisten kaupungilla ei ole vapaita vuokra-asuntoja ja asuntojonossa on tällä hetkellä kaupungilta saadun tiedon mukaan 97 ruokakuntaa/perhettä. Ei voida pitää oikeudenmukaisena tilannetta, jossa muut henkilöt asetettaisiin etusijalle kuntalaisiin nähden. Asuntojonoissa ei saa olla ohituskaistoja