Kokous 22.8.2016

Asiassa tullee mielenkiintoinen äänestyskokous. Valtuustossa on lautakunnan sekä kaupunginhallituksen jäseniä, joiden kannanotto lienee entisellään. Mitä tekevät mm. muut RKP:n ja Kokoomuksen valtuutetut ? Entäs Vihreät ? Yksilöllinen vai ryhmän päätös ?

Kannattanee KH esitystä............... Ei kannattane

KH: 3 RKP, 3 KOK ............................1 RKP

Lautakunta:..................................... 2 KOK, 1 RKP, 1 vihreät

Muut: 1 KOK, 1 vihreät

Asia on ollut esillä lautakunnassa 8.6, jolloin lautakunta päätti (äänestyspäätös) esittää koulujen vaihtoa. Kannatin yhtenäiskoulua ja esitin asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi koulujen vaihdon osalta sekä jätin asiaan eriävän mielipiteen.

Toin asiassa esille seuraavia vanhempien esittämiä perusteita lukion/alaluokkien siirtymisen vastustamiselle, joihin ei mielestäni ollut selkeästi otettu kantaa esityksessä

1. pienten lasten koulumatkan pituus (suurin vastustamisen syy)

2. kouluympäristön turvallisuus alemmilla luokilla? (toiseksi yleisin vastustamisen syy)

3. muutoksen todelliset kustannukset?

4. liikenne, parkkipaikat yms. vaikutukset

5. vaihtoehtojen vaikutukset koulujen tulevaisuuteen (vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet)?

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksessa 15.6.2016. Kaupunginhallitus ei esitä valtuustolle koulujen vaihtoa. Perusteluiden mukaan "On syytä epäillä, että rakennusten vaihto tulisi maksamaan esitettyä enemmän. Samoin laskelmat kasvavista tuotoista perustuvat päätöksiin, jotka voivat yllättäen muuttua. KH:n esittämä ratkaisu ei aiheuta rakennustenvaihtoon liittyviä kustannuksia, mutta sallii lukion oppilasmäärän merkittävän kasvattamisen. Lukion oppilaista saatavia valtionosuuksia voidaan lisätä oppilasmäärää kasvattamalla, mutta erityisesti ryhmäkokoja suurentamalla, jolloin opettajien tarve ei lisäänny."

Kaupunginhallituksen päätöksen/esityksen perustelut ovat mielenkiintoiset.

KH mukaan "Sivistystoimenjohtajan selvityksen mukaan yhtenäiskoulu perustamalla saadaan 155 000 euron vuosittaiset säästöt ilman rakennustenvaihtoa." Tiedossani ei se, mistä ko. laskelma on saatu. Asia koskee yhtenäiskoulua eli sitä, että yhtenäiskoulussa hallinto olisi kevyempää esim. yhteisellä rehtorilla kahden sijaan. Yhtenäiskoulua kannattanee kaikki.

2. KH mukaan "Lukion kokoa tulee kasvattaa sen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden säilyttämiseksi. Lukion oppilasmäärää voidaan kasvattaa noin 450 oppilaaseen mm. ryhmäkokoja suurentamalla yläkouluun koon säilyessä ennallaan." Vaihtoehto A-1 (ei rakennusvaihtoa, lukio 400 opiskelijaa, yläkoulussa nykyinen oppilasmäärä) sekä vaihtoehto A-3 (ei rakennusvaihtoa, lukiossa 450 opiskelijaa, yläkoulussa 285) perusteella yläkoulun oppilasmäärää tulisi vähentää, mikäli lukiossa olisi 450 oppilasta. Jos lukiossa olisi 450 oppilasta, on KH esityksessä kyse vaihtoehto A-3 kannattamisesta. Selvitysten mukaan vaihtoehto A-3 mukaan "Henkilöstövaikutus yläkoulussa on niin suuri, ettei käyttökustannuksia pystytä laskemaan." Lisäksi selvityksen mukaan "A-3 ja A-4-vaihtoehdoissa henkilöstövaikutukset ovat suuria. Molemmissa vaihtoehdoissa yläkoulun opetuksen määrä vähenee merkittävästi, jonka seurauksena useamman virassa olevan opettajan opetusvelvollisuuden täyttäminen vaikeutuu tai tulee mahdottomaksi. Lisäksi perusopetuksen yläkoulun oppilasmäärän pienentäminen vähentää ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden osuutta. Tällä on suora vaikutus opetustoimen tuloihin, Kauniaisten perusopetuksen yksikkökustannuksen ollessa pienempi kuin kotikuntakorvauksen. Opetuksen määrän vähentäminen vaikuttaa myös opetustoiminnan laatuun mm. valinnaisuuden ja kielitarjonnan supistumisen kautta. Molemmissa vaihtoehdoissa aineopetustilojen käyttöaste jää alhaiseksi ja osa näistä tiloista täytyy muuttaa yleisopetuksen tiloiksi, sillä aineopetustiloja tarvitsee erityisesti perusopetus."

Tiedossani ei siten ole se, mitä vaihtoehtoa KH esittää asiassa A-1 vai A-3 vai onko kysymyksessä aivan uusi vaihtoehto, jolta osin ei ole tehty minkäänlaista selvitystä sekä laskelmia. Mikäli kysymyksessä on uusi vaihtoehto, asia kuulunee ensi asteena virkamiesten selvitettäväksi ja lautakunnan päätettäväksi.

3. KH mukaan "On syytä epäillä, että rakennusten vaihto tulisi maksamaan esitettyä enemmän."
Kaupunginhallituksen enemmistö on siis katsonut, että virkamiesten tekemä esitys ei ole luotettava, vaan sen oikeellisuutta on syytä epäillä. Ko. klausuuli voitaisiin varmaankin sisällyttää mihin tahansa virkamiesten tekemään esitykseen ja hylätä esitykset suoraan sen perusteella.

Jos esityksen oikeellisuutta on syytä epäillä, niin normaalisti pyydetään lisäselvitystä asiaan. Miksi KH ei ole pyytänyt lisäselvitystä asiaan ? Olen 8.6. esittänyt asian palauttamista lisäselvityksiä varten (mm. kohta 3 muutoksen todelliset kustannukset?). Kaupunginhallitus esittää kuitenkin asian siirtämistä päätettäväksi vaikka asian selvitys on puutteellinen. Hyvää kunnallista päätöksentekoa ei ole päättää virkamiesten ajamista asioista, ennen kuin niitä on riittävästi selvitetty. Puuttellisista selvityksistä ja niiden hylkäämisestä sen perusteella aiheutuu kuntalaisille turhia kustannuksia.

4. KH mukaan "Samoin laskelmat kasvavista tuotoista perustuvat päätöksiin, jotka voivat yllättäen muuttua." Tarkoittaako KH sitä, että a) laskelmat voivat yllättäen muuttua vai b) että jotkin päätökset voivat yllättäen muuttua. a) On normaalia, että laskelmat voivat missä tahansa investointipäätöksessä muuttua suuntaan tai toiseen. Harvoin päädytään juuri laskelmassa esitettyyn euromäärään. b) Jos viittaus on joihinkin päätöksiin, niin tiedossani ei ole se, mihin päätöksiin asiassa viitataan. Tarkoitetaanko sitä, että virkamiesten päätökset voivat yllättäen muuttua ? Tämänkin perustelun perusteella asia olisi tullut palauttaa valmisteluun.

5. KH mukaan "KH:n esittämä ratkaisu ei aiheuta rakennustenvaihtoon liittyviä kustannuksia, mutta sallii lukion oppilasmäärän merkittävän kasvattamisen." KH esityksessä mainitaan vain rakennusvaihtoon liittyvät kustannukset. Päätöksessä tulisi tarkastella kaikkia kustannuksia ja toisaalta myös säästöjä, eikä vain yhtä kustannusta. Päätösesitysten ja päätösten tulee perustua siis kokonaistaloudelliseen tilanteeseen eikä yhden kustannustekijän tarkasteluun. Lisäksi on edelleen irrelevanttia puhua siitä, että KH esitys sallisi lukion oppilasmäärän merkittävän kasvattamisen, kun lautakunnan esittämä vaihtoehto kasvattaa oppilasmäärän vielä enemmän (500).

6. KH mukaan "Lukion oppilaista saatavia valtionosuuksia voidaan lisätä oppilasmäärää kasvattamalla, mutta erityisesti ryhmäkokoja suurentamalla, jolloin opettajien tarve ei lisäänny." On vaikea ymmärtää asian perustelemista ko. perusteella, koska oppilasmäärä ja valtionosuus on suurempi koulujen vaihdossa (500).

7. KH mukaan "Mäntymäen koulun luokkakoot sallivat oppilasmärän mahdollisen kasvun eikä lisätilan tarvetta lähitulevaisuudessa synny. Lisäksi Mäntymäki tarjoaa turvallisen ympäristön ja koulumatkojen kannalta keskeisen sijainnin sekä kohtuullisen kokoisen koulun koulunsa aloittavalle lapselle. Kasavuoressa ensiluokkalainen aloittaisi koulunsa lähes 800 oppilaan koulussa." Asiassa ei ole ollut ongelmana oppilasmäärän kasvu Mäntymäen koulussa, vaan lukiossa, joten perustelu on tältä osin irrelevantti. Muilta osin perusteluihin voidaan yhtyä.

KH päätöksestä ja esityksestä on pääteltävissä, että virkamiesten esitys on ollut puutteellinen, jonka vuoksi asia tulisi palauttaa valmisteluun, jotta valtuuston jäsenillä on käytettävissään oikea ja riittävä informaatio päätöksen tekemistä varten. Lisäksi kysymyksessä lienee aivan uusi vaihtoehto, josta ei ole tehty minkäänlaista selvitystä ja laskelmia. Asia kuuluisi tämänkin perusteella palauttaa. KH päätös lienee perustunut miltei yksinomaan kuntalaisilta saatuun palautteeseen kuntavaalien lähestyessä. KH mukaan "Palautetta kuntalaisilta koskien koulujen vaihtoa on tullut paljon ja se on ollut lähes yksinomaan vastustavaa."

Monet kuntalaiset ovat kannanotoissaan katsoneet, että virkamiesten esitys lautakunnalle on ollut puutteellinen. Nyt tehty uusi esitys ei perustu käytettävissä oleviin laskelmiin ja esitettyihin vaihtoehtoihin, joten sitä voidaan pitää olennaisen puutteellisena.

Selvitysten tulisi olla riittäviä, jotta sekä kuntalaisilla ja heidän valitsemillaan luottamushenkilöillä olisi riittävä tieto päätöksentekoa varten. Viittaan asiassa enemmälti blogiini "päätösesitysten perusteluita sekä avoimuutta on kohennettava."


Kokouksessa pidin puheenvuoron, jossa esitin seuraavaa: 1. kannatin: suomenkieliseen opetustoimeen perustetaan perusopetuksen yhtenäiskoulu ja 2. muilta osin asia tulee palauttaa valmisteluun. Perusteluina esitin lyhykäisesti edellä ennen kokousta kirjaamiani seikkoja.

Katsoin myös, että valmistelussa tulee vertailla kaikkia vaihtoehtoja keskenään

Äänestyksen jälkeen asia palautettiin valmisteluun.