Kokous 15.12.2014

2. Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015 - 2017

Esitin asiassa kannanoton:

Ohjelman s. 5 mukaan painopistealueina on monipuoliset lähipalvelut ja elinvoimainen keskusta-alue.

Elinvoimainen keskusta-alueeseen liittyy olennaisesti keskustan alueen rakentamisen loppuunsaattaminen.

Monipuoliset lähipalvelut on saatavissa, mikäli yrityksillä on niiden käyttötarpeeseen soveltuvia tiloja saatavissa, johon kaavoituksella on olennainen vaikutus.

Yrittäjille suunnatun kyselyn (ohjelma s. 6) mukaan huonoinpina arvosanoina on saatu kunnassamme kaavoitus yritystoiminnan kannalta ja toimitilojen saatavuus.

Ohjelman s. 7 mukaan tavoitteena on monipuolisten lähipalvelujen tarjoaminen kuntalaisille. Siihen ehdotettuina toimenpiteinä on "pyritään edistämään monipuolisten lähipalveluiden saatavuutta". Toimenpiteinä ei ole ehdotettu yhtään konkreetista ehdotusta lähipalveluiden parantamiseksi.

Ohjelman s. 8 mukaan keskustan elinvoimaisuuden varmistamiseksi tarvittavana toimenpiteenä on "kaupunki pyrkii vaikuttamaan käytettävissä olevin keinoin (mm. maankäytöllä ja markkinoinnilla) vaikuttamaan myönteisesti yritysten sijoittumiseen. Tässäkään kohdassa ei ole konkreettista ehdotusta yritykselle sopivien tilojen kaavoittamiseksi

Monipuoliset lähipalvelut saadaan aikaan vain maankäytön suunnittelulla, jossa pienten lähipalveluyritysten tarpeet huomioidaan. Monipuoliset lähipalvelut lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja myös houkuttelevuutta.

Toivon, että yritysten tilatarpeet huomioidaan enemmälti kaavoituksessa sekä tulevissa ohjelmissa.

4. Valtuustoaloite sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta

Asiassa oli ratkaistavana se, katsotaanko valtuusaloite loppuun käsitellyksi vai ei.

Riskinä SOTE:ssa on, että Kauniainen menettää oman terveysaseman. Vastakkaisena riskinä on esitetty se, että kunta joutuisi omasta terveyspalvelusopimuksesta huolimatta maksamaan SOTE-palvelusta ja hallinnosta, vaikka sitä ei käytettäisi.

Asian vireillä pitämisellä emme menetä mitään, vaan olemme varautuneita mahdollisen SOTE-alueen tuloon. Olin mukana neuvottelemassa sopivan tekstin muokkaamisessa, jotta hyväksyttäisiin se, että asiaa edelleen selvitetään.

Asian jatkoselvittely hyväksyttiin

5. Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen valtuuston hyväksymästä hankesuunnitelmasta poiketen

Asiassa esitettiin kohteen ARA (vuokra-asunto) muuttamista vapaarahoitteiseksi.

Esitin asiassa kannanoton ja esityksen

Esityksessä on perusteluina mainittu "kuntalaisten tasapuolisen palvelutavoitteen toteutumista" sekä "voitaisiin tarjota palveluita kauniaislaiset erityispiirteet huomioiden". Vapaarahoitteisten asuntojen tarjoaminen ei lisää kuntalaisten tasapuolista palvelutavoitetta. Vapaarahoitteiset asunnot ovat ainostaan rikkaiden saatavilla (erityispiirre ?), kun taas ARA:n vuokra-asunnot palvelevat pieni- ja keskituloisia. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto on hyvä asia kunnan talouden kannalta (kauppahinta n. 2,3 M€ n. 1,3 M€:n sijaan). Kunnilla tulee kuitenkin olla tarjolla myös kohtuuhintaisia asuntoja. Esityksen mukaan "valtion tukemia vuokra-asuntoja tultaneen toteuttamaan lähivuosina kaupungin muissa kohteissa" tarkoittaa käytännössä sitä, ettei kunnalla ole tiedossa yhtään kohdetta, jossa oltaisiin rakentamassa ARA asuntoja.

Jotta kuntalaisia kohdeltaisiin tasapuolisesti, esitin, että päätökseen lisättäisiin sana osittain (osa ARA ja osa vapaarahoitteisia) ja sanan painottaa tilalle edellyttää (valmistelussa tulee edellyttää kaupungin mahdollisuuta vaikuttaa asukasvalintoihin), jotta kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa asukasvalintoihin (tasapuolisesti) olisivat käytännössä todellisia.

Kaupunginjohtajan mukaan samalle tontille ei voida/olisi ongelmallista rakentaa ARA ja vapaarahoitteisia asuntoja. Tämän jälkeen muutin esitystäni siten, että siihen jäi sana edellyttää, joka sai valtuuston yksimielisen tuen taakseen (neuvottelutauon jälkeen).