Kuntaliitos ja metropolihallinto Kauniaisissa

Share |

Maanantai 4.2.2013 klo 22.25 - Taisto Miettinen


Tällä hetkellä valtiovarainministeriön selvityshenkilöt tekevät metropolialueen esiselvitystä, jonka mukaisesti kuntia kuullaan parhaillaan. Tänään kuultiin mm. Kauniaista. Selvitysmiesten on tarkoitus laatia kuulemisten pohjalta raportti 28.2.

Lakiluonnos kuntarakennelaista on lausunnolla kunnissa, jonka määräpäivä on 7.3. Pakkoliitoksia ei pääkaupunkiseudulla tulisi, jonka mukaisesti mm. Kauniainen säilyisi itsenäisenä kuntana.

Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaisivat mahdollisesti kuntien (Espoo-Kauniainen) yhteiset sosiaali- ja terveysalueet (sote-alueet), koska Kauniaisten väkiluku alittaa 20.000 asukkaan rajan.

Avainsanat: kuntaliitos metropoli sote kauniainen


Kommentit

9.3.2013 9.19  Taisto Miettinen

Esitykseni lausunnoin muutoksiksi
http://taistomiettinen.fi/15

Olen lisännyt Kauniaisten internetsivuille myös oheisen kommentin:

Olen samaa mieltä siitä, että kaupungin tulee lausunnoissa ilmoittaa selkeitä mielipiteitä ja konkreettisia ehdotuksia muutoksiksi. Henkilöillä, jotka lukevat sadoittain lausuntoja, ei ole aikaa yrittää etsiä ja keksiä lausunnon antajan puolesta heidän mielipiteitä ja ehdotuksia muutoksiksi.

Olin toimittanut oman ehdotukseni muutoksiksi lausuntoon muille valtuutetuille n. 1 vk ennen kokousta, joka sisälti helposti löydettäviä ja konkreettia ehdotuksia lain sisällöksi. Todettakoon, että esitykseni on ollut täysin kaupunginhallituksen kannanottojen mukainen, lisättynä vain sen konkreettisilla lainmuutoksilla, jotta lausunnon lukijat havaitsivat asiat helpommin konkreettisine ehdotuksineen.

Mielestäni kaupungin tulisi antaa asioissa mahdollisimman hyviä ja asiantuntevia lausuntoja.

Ehdotukseni löytyy http://taistomiettinen.fi/15

9.3.2013 9.27  Uudenmaan PS

Helsingin ja Uudenmaan Perussuomalaiset suhtautuvat metropolihallintoon kriittisesti.

Hallitus ajaa metropoliaatetta härkäpäisesti osana suurta kuntarakenneuudistustaan. Vahvaa metropolihallintoa vyörytetään päällemme ilman, että selkeästi kerrotaan miten se toisi tehoa palvelutuotantoon tai ylipäätään olisi kustannustehokas. Helsingin ja Uudenmaan Perussuomalaisten näkemys on, että metropolihallinto vie valtaa kauemmaksi kansalaisista ja olisi lähipalveluiden ja -demokratian kuihduttamista ilman todellisia säästöjä. Lisäksi se on ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa. Uusi hallinto voi olla perusteltu vain, jos sen avulla saadaan merkittäviä parannuksia ihmisten arkeen. Tällaisia perusteluja ei ole esitetty. Erillistä metropolihallintoa ei tule rakentaa rasittamaan veronmaksajan lompakkoa, ellei ole esittää perusteluja sille, että se tarjoaa todellista hyötyä.

Metropolialue on vuosikymmeniä muodostanut yhtenäisen työssäkäynti-, asumis- ja vapaa-ajanviettoalueen, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Tämä on saavutettu itsenäisten kuntien toiminnalla. Jos sen yläpuolelle halutaan metropolihallinto, on ensin osoitettava mitä parannuksia lisähallinnolla saavutettaisiin. Uudenmaan maakunnan Perussuomalaiset ihmettelevät, miksi Länsi-Uudenmaan seutukeskus Lohja ja Itä-Uudenmaan seutukeskus Porvoo ovat selvityksen ulkopuolella? Mielestämme tuntuu keinotekoiselta, että Helsingin seudun 13 (Vihti mukaan lukien 14) kunnasta puuhataan parhaillaan ?metropolia?. Riittävätkö edes koko Suomen asukkaat muodostamaan maailman luokan varteenotettavaa metropolia?

Palveluiden kustannustehokkuus on vahvassa peruskunnassa parempi kuin byrokraattisissa jättikunnissa. Palvelut järjestetään järkevämmin, alueen ihmiset huomioon ottaen, kuin historiattomiksi ja sieluttomiksi koetuissa jättikunnissa. Jättikunnissa päätöksenteko on etääntynyt kuntalaisista ja kuntalaisten äänestysaktiivisuus on romahtanut samaa tahtia syrjäytyneiden kuntalaisten määrän kasvaessa. Peruskunnassa kunnalliset luottamushenkilöt on halutessaan mahdollista tuntea ja yhteydenotto on helppoa. Mielestämme metropolialueen kuntien vapaaehtoisella verkostomaisella yhteistyöllä voidaan parhaiten vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Kukaan vastuullinen luottamushenkilö ei kiistä Helsingin seudun ongelmia kuten liikennettä, asumisen kalleutta, vuokra-asuntojen puutetta, seutukaavoituksellisia haasteita tai alueellista eriarvoistumista. Helsingin ja Uudenmaan Perussuomalaisten mielestä ongelmat eivät ratkea suurkuntia pystyttämällä, maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta lisäämällä sekä kasvattamalla uutta byrokratiaa vanhan päälle. Uudenmaan liitto on jo olemassa, ja katsommekin, että sen roolia tulisi korostaa.

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu kuuluu kunnille ja kansainvälisissä metropoleissa, metropolialueen esiselvityksen mukaan, ei tähän oikeuteen ole kajottu. Perussuomalaisten mielestä ehdotukset siitä, että metropolikaava-alueella uudisrakentamista rajoitettaisiin tai jopa kiellettäisiin asemakaava-alueiden ulkopuolella, ovat perustuslain vastaisia. Isommat rakennusprojektit on tietenkin järkevää toteuttaa taajamiin ja hyviin kulkuyhteyksiin tukeutuen, mutta periaatteessa vapaassa maassa vapailla kansalaisilla tulee olla vapaus valita missä he asuvat. Kunnilla tulee olla itsenäinen päätösvalta kunta- tai osakuntaliitoksista päätettäessä. Liitosalueen asukkaiden mielipidettä on kysyttävä ja kunnioitettava.

Itsenäisten kuntien välisellä yhteistyöllä rakennettu metropolialue on Suomen vetovoimaisin yhdyskunta. Metropoliselvityskuntien Perussuomalaiset haluavat jatkaa tätä työtä, mutta ilman pakkoliitoksia ja byrokratian paisuttamista.

Lisätietoja: Pekka M. Sinisalo, Perussuomalaisten Uudenmaan piirin puheenjohtaja (040-567 3945)

17.3.2013 10.34  Taisto Miettinen

Monet, myös poliitikot, puhuvat Kauniaisissa pakkoliitoksista ja Kauniaisten itsenäisyyden säilyttämisuhasta.

Kauniaisten itsenäisyys ei ole kuntarakennelain mukaisesti uhattuna. Kuntarakennelain 4b §:n (selvitysvelvollisuus) mukaan "Kunnan tulee yhdessä alueen muiden kuntien kanssa selvittää 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä 4 c- 4 e §:n selvitysperusteiden mukaisesti." Kuntarakennelakiluonnoksen mukaan kunnilla on selvitysvelvollisuus kuntien yhdistymisestä, joka koskee lähtökohtaisesti myös Kauniaista. Laki ei tältä osin velvoita kuntia ja Kauniaista yhdistymään, vaan ainostaan selvittämään sitä.

Pakkoliitos voi lain mukaan koskea vain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. Kuntarakennelain 18,3 §:n mukaan "Valtioneuvosto voi päättää 16 a §:ssä tarkoitetusta kuntajakoselvittäjän esityksestä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskevasta kuntajaon muuttamisesta muutoksen kohteena olevan kunnan tai kuntien valtuustojen vastustuksesta huolimatta, jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi ja 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät." On aivan selvää, ettei Kauniainen kuulu ko. pakkoliitoksen soveltamispiiriin. Tämän vuoksi pakkoliitos ei voi koskea Kauniaista.

18.3.2013 20.37  Taisto Miettinen

Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset

Selvityshenkilöiden suosituksen mukaan Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi selvittävät kuntaliitoksen mahdollisuuden ja metropolihallinnon toteuttamisen.

Suosituksen mukaan "Kuntarakennemuutosten lisäksi ja tueksi tarvitaan metropolihallinto, jonka päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto. Metropolivaltuusto hyväksyisi metropolikaavan ja sen toimeenpano-osan, joka ohjaisi kuntien päätöksentekoa MAL-asioissa. Metropolihallinto hoitaisi seudulliset julkishallinnon tehtävät, jotka siirrettäisiin kunnista, kuntayhtymistä ja valtionhallinnosta. Tällöin HSL ja HSY kuntayhtymät fuusioitaisiin sekä metropolialuetta koskevat tehtävät siirrettäisiin Uudenmaan liitosta."

Kunnilta pyydetään lausuntoa 22.5 mennessä. Mielenkiintoista keskustelua erityisesti metropolihallinnosta odotettavissa, koska kunnassamme osa vastustaa ja osa kannattaa metropolihallintoa.

23.3.2013 20.18  Taisto Miettinen

Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien on tehtävä lain mukaiset selvitykset ja päätökset 1.7.2014 mennessä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini