Valtuustoaloite

Share |

Maanantai 27.4.2015 klo 16:44 - Taisto Miettinen


VALTUUSTOALOITE 27.4.2015

1. Kauniaisten kaupungin hallintosääntöön / kaupunginhallituksen tehtäviin on lisättävä paikkajakotoimikunnan nimeäminen luottamushenkilövalintoja varten.

Kauniaisten kaupungin hallintosäännön kohtaan 1.1 (kaupunginhallituksen tehtävät) taikka muualle tulee lisätä omana kohtanaan esim. seuraavaa:

Kaupunginhallitus nimeää Kauniaisten paikkajakotoimikunnan, jossa on asemansa perusteella edustettuna kunkin valtuustossa olevan ryhmän valitsema edustaja ja hänelle valittu varaedustaja. Paikkajakotoimikunnan tehtävänä on valmistella poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevia luottamushenkilövalintoja yhteisesti sovittua pisteytysjärjestelmää käyttäen.

 2. Toissijaisesti kaupunginhallituksen tulee päättää pysyvän paikkajakotoimikunnan perustamisesta luottamushenkilövalintoja varten edellä mainitun mukaisesti.

Hallintosäännön 1 kohdan mukaan ”Kaupunginhallitus voi päättää sen tai jonkin lautakunnan alaisuudessa toimivan toimikunnan asettamisesta määrättyä tehtävää varten.”

Aikataulu: paikkajakotoimikunta tulee perustaa vuoden 2017 kunnallisvaalien luottamushenkilövalintoihin

Vastaava toimikunta ja pisteytysjärjestelmä on käytössä mm. Kirkkonummella ja Espoossa.

Järjestelmä on läpinäkyvä ja tasapuolinen kaikkia puolueita kohtaan sekä siitä on hyviä kokemuksia ko. kaupungeissa.

Liitteet:

Espoon paikkajakotoimikunnan pelisäännöt ja pisteytysjärjestelmä

Kirkkonummen johtosääntö (1. luku 4 § kohta 20) ja pisteytysjärjestelmä

KOMMENTIT ALOITTEESEEN (lähetin aloitteen etukäteen kunkin puolueen edustajille)

Sain ennen valtuuston kokousta pari kommenttia.

1. Esitystä oli ymmärretty siten, että virkamiehet päättäisivät luottamusmiespaikoista: Paikkajakotoimikunta koostuu esityksen mukaisesti "asemansa perusteella edustettuna kunkin valtuustossa olevan ryhmän valitsema edustaja ja hänelle valittu varaedustaja." Paikkajakotoimikunta ei siis koostu kunnan virkamiehistä, vaan puolueiden edustajista. Kunta vain huolehtii siitä, että toimikunta asetetaan. Puolueet siten päättävät yhdessä paikoista ja "pelisäännöistä", ei virkamiehet.

Nykysysteemissä paikoista ei ole päätetty yhdessä eri puolueiden kanssa, vaan paikkajaoista sovitaan salaisesti suurimpien puolueiden kesken ja jäljelle jääneet paikat annetaan pienille puolueille keskenään sovittavaksi.

2. Toisen kommentin mukaan hallintosäännön muuttamisesta tai toimikunnan perustamisesta ei voisi tehdä aloitetta. Kaupungin säännöistä, määräyksistä yms. ja niiden muuttamisesta voidaan tehdä aloite, samoin kuin kunnanhallituksen asettaman toimikunnan päättämisestä. Asia käyty läpi mm. kaupungin lakimiehen kanssa.

Paikkajakotoimikunnan perustaminen on (kuten aloitteessa olen todennut)

- demokraattista (puolueet saavat äänimäärän mukaisen osuuden luottamusmiespaikoista)

- läpinäkyvää (puolueet yhdessä päättävät paikoista, jolloin ei synny myöskään epäselvyyttä kuten tilanne oli valtuuston puheenjohtajan paikan osalta vuodenvaihteessa kts. alla mainittu mielipidekirjoitukseni).

Käsitykseni mukaan vastustaminen ko. paikkajakotoimikunnan perustamiseen voisi käytännössä perustua vain siihen, että jokin puolue katsoisi olevansa oikeutettu saamaan enemmän kuin vaalien mukainen äänimäärä oikeuttaa. Toisena perusteena voisi olla se, että läpinäkyvyyden sijaan paikoista haluttaisiin päättää vanhakantaisesti "kammareissa" aidon yhteisen sopimisen sijaan. 

Toimikunta on ollut käytössä naapurikunnissa mm. Espoossa ja Kirkkonummella.

Kuten kirjoitin Kaunis Granin mielipidekirjoituksessani s. 11 (luottamustehtävien jakoon pelisäännöt), niin nähtäväksi jää, kuinka avoimia Kauniaisissa käytännössä halutaan olla. Vastustaako joku puolue demokratiaa ja avoimuutta ?

Tulen informoimaan sivullani asian etenemisestä.

Avainsanat: valtuustoaloite


Kommentit

15.3.2016 15:24  Taisto Miettinen

sia on ollut esillä kaupunginhallituksessa 19.8 ja 23.11.2015. Asia on jäänyt molemmilla kerroilla pöydälle
Olen oikonut esityksessä olevia virheellisiä käsityksiä mailissä 18.11 kaupunginhallituksen jäsenille seuraavasti.........(mail alla)

Liitteitä ei näy valtuuston pöytäkirjassa eikä myöskään kaupunginhallituksen pöytäkirjassa 19.8
Lähetän myös erikseen samassa viestijaossa aloitteeseen liitteeksi lähetty Kirkkonummen pisteytys

Ohessa kommentteja kh esitykseen

E: Tällöin mahdolliset epäselvyydet esim. vaalikelpoisuuteen liittyen, johon on usein hankala ottaa kantaa itse vaalikokouksessa valtuustossa, on voitu ainakin pääasiassa selvittää jo etukäteen.
- toimikunta nimenomaisesti estää epäselvyydet, kun asiat on käyty yhdessä läpi puolueiden kesken

E: Kunnan kokoon ja jaettavien luottamuselinpaikkojen lukumäärään nähden tuntuu ylimitoitetulta byrokratian lisäämiseltä ottaa käyttöön monimutkaisia vaikeaselkoisia pisteytysjärjestelmiä
- Valtuustoaloitteessa ei ole esitetty lisättävän pisteytystaulukoita johtosääntöön, vaan paikkajakotoimikunnan asettaminen. Kunnan tehtävä on ainoastaan kerätä nimet (puolueiden nimeämät henkilöt) sekä nimetä ko. esityksen perusteella toimikunnan jäsenet.
- pisteytysjärjestelmä ei ole vaikeaselkoinen eikä se lisää byrokratiaa, koska se ei vaikuta eikä lisää millään tavoin viranhaltijoiden työtä. Pisteytysjärjestelmä on poliittisten puolueiden välinen työväline paikkojen jakoon. Kunta/virkamiehet eivät siten työstä millään tavoin pisteytysjärjestelmää, vaan se on puolueiden välinen asia.Tällä hetkellä jokaisella puolueella omia pisteytysjärjestelmiä, joka nimenomaisesti lisää moninkertaista työtä
- Pisteytysjärjestelmästä on erinomaisia kokemuksia esim. Espoossa sekä myös pienissä kunnissa (yhteystiedot Espoon osalta alla, joka antaa mielellään lisätietoja)

Kaisa Hallia
Paikkajakotoimikunnan sihteeri
Hallintosihteeri | Förvaltningssekreterare
Puh. | Tel. 043 826 5275
Hallinto ja lakiasiat | Förvaltning och juridik
Konserniesikunta | Koncernstaben
PL 12 | PB 12
02070 ESPOON KAUPUNKI | ESBO STAD
Asemakuja 2 C | Stationsgränden 2 C

E: Vaalikauden aikana suoritettavat täydennysvaalit ovat yleensä ongelmattomia siksi, että pois jääneen luottamushenkilön sijaan yleensä valitaan saman puolueen osoittama henkilö. Siihen ei tarvita paikkajakotoimikuntaa.
- Paikkajakotoimikunnan tehtävä ymmärretty virheellisesti. Paikkajakotoimikunta toimii ainoastaan heti vaalien jälkeen ja päättää kullekin puolueelle tulevat paikat. Paikkajakotoimikunta ei päätä vaalien jälkeen eikä myöskään vaalikauden aikana puolueen esittämiä henkilöitä, vaan se on puolueen sisäinen tehtävä, kuten tähänkin asti

Perusteluita paikkajakotoimikunnalla lisää esim. Kaunis Grani s. 11 jossa RKP:n kommentti

RKP kommentoi
Taisto Miettisen ja Jarl Hagelstamin mielipidekirjoitusten seurauksena Kauniaisten RKP katsoo, että on paikallaan sopia periaatteista, kuinka kunnallisissa luottamustoimien paikat jaetaan puolueiden kesken valtuustossa. Näin voimme tulevaisuudessa välttää turhan keskustelun siitä, onko jotain sovittu tai jätetty sopimatta.
Ystävällisin kevätterveisin
Finn Berg
Hallituksen jäsen, RKP Kauniainen

Kirkkonummen johtosääntö ko. osoitteessa

15.3.2016 15:26  Taisto Miettinen

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet 2015 olivat esillä valtuuston kokouksessa 14.3.2015, jossa tiedustelin asian käsittelyn hitautta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja katsoi, että esitys olisi lainvastainen ja Espoossa ja Kirkkonummella olisi toimittu virheellisesti. Esitys myös lisäisi hänen mukaan virkamiesten työtä ja byrokratiaa

Kommentoin asiaa kokouksessa ja sen lisäksi olen lähettänyt seuraavan mailin 15.3 kaupunginhallituksen jäsenille..... (mail alla)

Koska luottamushenkilötoimikunnan asettaminen ja toiminta näyttää olevan vielä epäselvä, niin pyydän tutustumaan huolellisesti jo aiemmin lähettämääni mailiin

Ohessa myös teksti Kirkkonummen hallintosäännöstä, joka linkki oli jo aiemmassa mailissäni
Kohta 1:20. Nimeää kunnan luottamushenkilötoimikunnan, jossa on asemansa perusteella edustettuna kunkin valtuustossa olevan ryhmän valitsema edustaja ja hänelle valittu varaedustaja. Luottamushenkilötoimikunnan tehtävänä on valmistella poliittisten ryhmien kesken valtuustokautta koskevia luottamushenkilövalintoja sovittua pisteytysjärjestelmää käyttäen

Kaupunki siis vain ja ainoastaan huolehtii siitä, että toimikunta nimetään/asetetaan, ei mitään muuta, kuten kaupunginjohtajakin eilen totesi Kirkkonummen tilanteesta
Kaupunki ja se virkamiehet eivät siis millään tavoin osallistu toimikunnan toimintaan, vaan kaikki asian valmistelu tapahtuu poliittisten ryhmien kesken

Ainoa järjellinen este tälle asialle voi olla ainoastaan se, ettei paikoista haluta keskustella avoimesti (joka on syvästi ristiriidassa esim. lehtiin annettujen kommenttien kanssa)

Väite lainvastaisuudesta, samoin kuin byrokratiasta on virheellinen. Vaikuttaisi siltä, ettei RKP haluaisi toimia asioissa avoimesti.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini