Yhteystiedot / contact

taisto.miettinen@kauniainen.fi
040-706 7345

Sport homepages www.taisto.net

Facebook sivut

Saat päivitykset pyytämällä minut kaveriksesi

Twitter

Tulevat tapahtumat

Järjestämme kuntalaisille keskustelutilaisuuksia Villa Junghansissa keskiviikkoisin klo 16.30-17.45. Ajankohdat löydät tapahtumakalenterista. Käynti vanhalta puolelta. Tervetuloa.

Tapahtumakalenteri

Keskiviikko  8.10.2014 Keskustelutilaisuus kuntalaisille
Maanantai  13.10.2014 Kunnanvaltuuston kokous
Torstai  23.10.2014 koululautakunnan kokous

Uutiset

8.11.2013 Musiikkikappale Kauniaisista Lue lisää » 6.11.2013 Uusi hallitus ja piirihallituksen edustajat Lue lisää » 16.3.2013 Kansanedustaja Kike Elomaa Lue lisää »

Uusimmat kommentit

Koulujärjestys Taisto Miettinen  5.5.2013 12:25
Koulujärjestys Jukka  3.5.2013 12:34
Taisto - Your move Taisto Miettinen  23.4.2013 13:47
Koulujärjestys Suominen Esko  13.4.2013 17:12

Uusimmat kirjoitukset

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla: 31993 kpl
Share |

Tervetuloa politiikka-kotisivuilleni

Kotisivulleni on koottu henkilö-, koulutus- ja työkokemustietoja sekä ajatuksia yhteiskunnallisista asioista. Voit ilahduttaa minua terveisilläsi tai kysymyksilläsi, jotka käsittelen luottamuksellisesti.

Lämmin kiitos kaikille äänestäjilleni saamastani runsaasta luottamuksesta kunnallisvaaleissa (81 kpl). Teimme yhdessä historiaa Kauniaisissa, joka on uutisoitu laajalti (ks. media).Teidän tuellanne toimin kunnanvaltuuston lisäksi suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varsinaisena jäsenenä kunnanvaltuuston 28.1.2013 päätöksen mukaisesti

Sivuillani tulen kertomaan ja päivittämään kunnanvaltuustossa käsiteltäväksi tulevista asioista ja niiden päätöksistä sekä muista tärkeistä kuntaa ja kuntalaisia koskevista asioista sekä mielipiteistäni niihin. Päivitän sivuillani myöskin vastaavasti suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan (ent. koululautakunta) käsittelemiä asioita.

Sivuillani saatan myöskin käsitellä ja kommentoida muita yhteiskunnallisia asioita, joita löytyy myös twiiteistäni.

Kunnavaltuuston ja "koulu"lautakunnan kokoukset

Kunnanvaltuuston kokousasiat ja esitykset, jossa myös mielipiteitäni ja kannanottojani käsiteltyihin asioihin.

- Kts. ylävalikon kohta kunnanvaltuusto, jossa valtuuston kokoukset päivämäärineen

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan (ent. koululautakunta) kokousasiat

- Kts. ylävalikon kohta koululautakunta, jossa lautakunnan kokoukset päivämäärineen.

Mielipiteesi on tärkeä

Jotta voin palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, niin kuulen mielelläni Sinun mielipiteitäsi entistä paremman Kauniaisen kehittämiseksi.

Toivon, että olet yhteydessä minuun ruusuilla tai risuilla taikka uusilla ehdotuksilla ja toiveilla.

Sivuillani on pikakysely, jonka uusin kuukausittain sekä informoin sen tuloksista.

Keskustelutilaisuudet

Kauniaisten perussuomalaiset pyrkivät järjestämään keskustelutilaisuuksia kuntalaisille keskiviikkoisin Villa Junghansissa klo 16.30-   kunnanvaltuustossa käsiteltävistä asioista sekä muista tärkeiksi kokemistanne asioita.  Keskustelutilaisuuksia on keskiviikkoisin ennen kunnanvaltuuston seuraavan viikon maanantain kokousta.Tervetuloa mukaan.

Kirjoitellaan tai soitellaan :-)

 
Taisto Miettinen
 
Kauniaisten perussuomalaisista ja perussuomalaisista löydät lisätietoja osoitteesta http://www.kauniaistenperussuomalaiset.com/
 

Köyhät suomalaiset rikkaiden ulkomaalaisten asialla

Perjantai 12.4.2013 klo 20:27 - Taisto Miettinen

EKP:n tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat köyhiä, jos suomalaisia verrataan mm. Kyproslaisiin, Espanjalaisiin ja Kreikkalaisiin kotitalouksien nettovarallisuuden perusteella. Kotitalouksien nettovarallisuus on esim. Kypros 266.900 €, Espanja 182.700 €, Kreikka 101.900 € ja Suomi 85.800 € (lähde HS 11.4)

Kypros on saamassa keväällä 10 miljardin tukipaketin. Myös muut maat ovat saaneet lähiaikoina (2012) tukea. Suomen osuus euromaiden 100 miljardin euron sitoumuksesta Espanjalle oli noin 1,79 miljardia euroa ja ERVV:n lainasta Kreikalle noin 2,2 miljardia euroa. Suomen ajallaan saamat vakuudet olivat 40 prosenttia näistä määristä eli noin 0,72 miljardia euroa ja 0,88 miljardia euroa. (Lähde VM muistio 15.3.2013).

Tilannetta voitaneen verrata yritykseen. Mikäli yritys tarvitsee rahoitusta, niin joko omistajat panostavat yritykseen taikka rahoitusta haetaan muualta. Mikäli rahoitus hoidetaan muualta, niin tällöin riskin kantavat luonnollisesti sen rahoittajat eli tässä tapauksessa muut maat. Mikäli yrityksen varoja nostetaan yrityksestä liikaa, niin yrityksen omistajat rikastuvat yrityksen sijaan. Kotitalouksien nettovarallisuuden perusteella ns. köyhien maiden kansalaiset ovatkin rikkaita maan talouden sijaan.

Vaikka tämä tukiasia onkin vain yksi näkökulma Euroopan Unionissa, niin ymmärrän hyvin sen, miksi jotkut suhtautuvat siihen kielteisesti ainakin tästä näkökulmasta.

1 kommentti . Avainsanat: EKP, espanja, kotitaloudet, kreikka, kypros, suomi, tuki, tukilaina, tukipaketti, valtiovarainministeriö

Koulujärjestys

Keskiviikko 10.4.2013 klo 19:46 - Taisto Miettinen

Alppilan koulun tapahtuma on ollut paljon esillä mediassa. Tilanteessa opettaja oli poistanut oppilaan koulun ruokalasta voimakeinoja käyttäen. Opettaja on viitannut asiassa menetelleensä perusopetuslain 36 §:än mukaisesti sekä Helsingin opetusvirasto tapauksen jälkeen viitannut virkasuhteen päättämisessä  kunnallisista viranhaltijoista annettuun lakiin.

Ohessa säännökset asian osalta:

Perusopetuslaki

36,2 § Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

36b § (Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen)

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Rikoslaki

RL 4:6,3 (voimakeinojen käyttö) mukaan Jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.

RL 4:7 (rangaistusvastuun lievennyt) Vaikka tekijää ei tässä luvussa säädettyjen perusteiden nojalla kokonaan vapauteta rangaistusvastuusta, olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon rangaistusvastuuta lieventävinä siten kuin 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Helsingin opetusvirasto on katsonut, että  työnantajalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu  erittäin painava syy opettajan määräaikaisen virkasuhteen päättämiseen.

Laki kunnallisista viranhaltijoista

41 § (Virkasuhteen purkaminen)

Työnantaja saa purkaa viranhaltijan virkasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta tai määräajan pituudesta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Tilanteessa on siten pohdittavana 2 kysymystä:

1) oikeus poistamiseen

Säännösten mukaan opettajalla on siis oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen

Opettaja oli mitä ilmeisimmin antanut oppilaalle usean poistumismääryksen, joita oppilas ei ollut noudattanut, jonka jälkeen opettaja oli poistanut oppilaan ruokalasta. Voimakeinojen käyttö ja sallittavuus arvioidaan säännösten mukaan tilanteen kokonaisarvioinnin mukaan.Tästä subjektiivisesta kokonaisarvioista on esitetty näkemyksiä opettajan puolesta ja vastaan.

2) oikeus virkasuhteen purkamiseen

Tilanteen kokonaisarvioinnin jälkeen pohdittavaksi tulee se, onko työsuhteen purkamiseen erittäin painavia syitä, jollaisena on opettajan velvoitteiden vakava rikkominen. Onko opettaja rikkonut velvoitteitaan vakavasti ? Virkasuhteen purkaminen on voimakkaampi toimenpide kuin sen irtisanominen, koska siinä virkasuhde päättyy heti, toisin kuin irtisanomisessa irtisanomisajan päättymisen jälkeen.Luonnollisesti se on myös ankarampi toimenpide kuin varoitus tai sitä lievempi huomautus.

Tilanteen kokonaisarvoinnilla on huomattava merkitys tulevaisuuteen sekä koulurauhaan ja sen puuttumiskynnykseen.  Mikäli opettajan katsottaisiin liioitelleen tilanteessa voimakeinojen käyttöä ja syyllistyneen jopa pahoinpitelyyn, on varmaa, etteivät opettajat jatkossa uskalla käyttää perusopetuslain 36 §:n poistamisoikeutta kuin vain erittäin räikeissä tilanteissa. Lisäksi ko. ratkaisu vaikuttaa tahalliseen kouluhäiriköintiin alttiiden henkilöiden toimintaherkkyyteen ja rajojen etsintään jatkossa. Kokonaistilanne ei ole tiedossani, joten tällä kannanotolla en ota kantaa siihen, onko ko. tilanteessa toimittu perusopetuslain mukaisesti vai ei. Joka tapauksessa tilanteessa olisi voinut toimia toisinkin, puolin ja toisin.

5 kommenttia . Avainsanat: Alppilan koulu, oppilas, koulujärjestys, koulukuri, rehtori, opettaja, potkut, yläaste

Yhteisövero

Lauantai 23.3.2013 klo 20:36 - Taisto Miettinen

Hallitus alentaa yritysten yhteisöverokantaa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin, jonka tavoitteena on edistää kasvua ja kilpailukykyä. Näin yhteisövero on mm. alhaisempi kuin Virossa ja Ruotsissa. Verotuksen painopiste siirtyy tuloksen verotuksesta ulos jaetun voiton verottamiseen, jonka mukaisesti osinkoverojärjestelmä uudistetaan ja osinkotulot verotetaan aina pääomatulona. Julkisesti noteerattujen yritysten osingot säädetään kokonaan veronalaisiksi. Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saadusta osingosta on veronalaista 25 % siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 % vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Myöskin kulutusverot nousevat, kuten alkoholi-, makeis-,  tupakka- ja sähkövero. Tämä lisää ainakin pääkaupunkiseudulla edelleenkin Viron matkailua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteisövero

SOTE Kauniaisissa

Keskiviikko 20.3.2013 klo 22:34 - Taisto Miettinen

Sote-työryhmä luovutti 19.3 lausuntonsa, jonka mukaan alle 20 000 asukkaan kunnat eivät saa itsenäistä palvelujen järjestämisvastuuta vaan ne kuuluvat johonkin sote-alueeseen. Työryhmän lausunnon mukaan Espoo vastaisi Kauniaisten ja Kirkkonummen palvelujen järjestämisestä.

Lähtökohtana on perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tasavertainen järjestäminen. Lähipalvelujen saatavuus turvataan tällä esityksellä, sanoo selvitystyötyhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Kysymyksessä on siis työryhmän raportti ja esityksessä on vielä monta avointa kysymystä. Lakiehdotusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ei ole siten vielä annettu.

Se, mitä esitys tarkoittaa käytännössä Kauniaisten kannalta, on vielä vaikea kaikilta osin arvioida. Kauniaisten lähipalvelut on jo turvattu. Mitä tarkoittaa Espoon vastuu palvelun järjestämisestä: ilmeisesti Espoo pääosin päättää esim. sote-alueen terveyskeskusten sijainneista ja niitä käyttävistä henkilöistä alueellisesti yms.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1852761

1 kommentti . Avainsanat: sote kauniainen

Hellre stad än stadsdel

Torstai 14.3.2013 klo 8:29 - Taisto Miettiinen

Finlands kommuntidning 2/2013 s.  7 Hellre stad än stadsdel

På politiskt håll är man rörande överens om att det inte lönar sig att rucka på kommungränserna.
- Man kan nog säga att alla partier vill att Grankulla ska behålla sin självständighet. Sannfinländarna avviker inte från den åsikten, säger stadsfullmäktigeledamoten TAISTO MIETTINEN (Sannf).
Farhågorna vid en sammanslagning är enligt Miettinen att inkomstskatten stiger och att servicen och lokaldemokratin försämras.
- Jag hoppas att vi kan samarbeta om service med Esbo och jag ser gärna att samarbetet utökas.
Han ställer sig positiv till ett regionalt samarbetsorgan men säger att det kan finnas vissa risker om det innebär att beslutsfattande överförs från kommunerna.
- I ett metropolsammanhang är vi en liten aktör med små möjligheter att påverka.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntaliitos metropoli Kauniainen Finlands kommuntidning

Pikakyselyt

Torstai 14.2.2013 klo 21:54 - Taisto Miettinen

Pikakyselyt uusitaan kuukausittain ja niiden tulokset näet vanhoista kyselyistä. Voit kommentoida täällä kyselyiden tuloksia tai perustella näkemyksiäsi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pikakysely Kauniainen

Kuntaliitos ja metropolihallinto Kauniaisissa

Maanantai 4.2.2013 klo 22:25 - Taisto Miettinen

Tällä hetkellä valtiovarainministeriön selvityshenkilöt tekevät metropolialueen esiselvitystä, jonka mukaisesti kuntia kuullaan parhaillaan. Tänään kuultiin mm. Kauniaista. Selvitysmiesten on tarkoitus laatia kuulemisten pohjalta raportti 28.2.

Lakiluonnos kuntarakennelaista on lausunnolla kunnissa, jonka määräpäivä on 7.3. Pakkoliitoksia ei pääkaupunkiseudulla tulisi, jonka mukaisesti mm. Kauniainen säilyisi itsenäisenä kuntana.

Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaisivat mahdollisesti kuntien (Espoo-Kauniainen) yhteiset sosiaali- ja terveysalueet (sote-alueet), koska Kauniaisten väkiluku alittaa 20.000 asukkaan rajan.

5 kommenttia . Avainsanat: kuntaliitos metropoli sote kauniainen

Grankullas öde oroar - Kauniaisten kohtalo huolestuttaa

Tiistai 15.1.2013 klo 20:04 - Taisto Miettinen

HBL 15.1.2013 s. 8

Den enda sannfinländska fullmäktigeledamoten Taisto Miettinen konstaterar att de åttatusenfemhundra Grankullabornas inflytande skulle vara litet i en kommun på flera hundratusen invånare.

- Och skattesatsen skulle höjas, säger Miettinen som vet att Grankullaborna också är oroliga för att servicen ska bli sämre.

Han konstaterar att SFP, som nu är det största partiet i Grankulla, skulle ha betydligt mindre inflytande i en större kommun.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Grankulla Kauniainen

Taisto - Your move

Maanantai 14.1.2013 klo 22:36 - Taisto Miettinen

Tänään on alkanut yläkoululaisten lihaskuntoa kehittävä Taisto-kampanja, jonka tavoitteena on innostaa jokainen oppilas hyvällä fiiliksellä liikkeelle. Taistossa on mukana 77721 oppilasta 317 koulusta. Mukana on myös Kauniaisten yläasteen 350 oppilasta. Kampanja on voimassa hiihtolomaan saakka. Hienoa, että NuoriSuomi innostaa nuoria liikunnan pariin, jolla on monia positiivisia vaikutuksia niin henkisesti kuin fyysisesti.

1 kommentti . Avainsanat: yläaste kampanja Kauniainen Taisto

Keskustelutilaisuudet

Keskiviikko 28.11.2012 klo 22:13 - Taisto Miettinen

Kauniaisten perussuomalaiset ovat järjestäneet kuntalaisille nyt 2 kertaa keskustelutilaisuuksia, joihin molempiin on saapunut paikalle kuntamme jäseniä keskustelemaan kuntaamme ja kuntalaisia koskevista vaikeistakin asioista. Keskusteltavat asiat ovat liittyneet mm. lapsiin, kouluun, asumiseen, lautakuntiin ja päätettyihin asioihin. Toivotan kaikki halukkaat mukaan keskustelemaan aktiiviseen joukkoomme. Tilaisuuksia järjestetään keskiviikkoisin klo 16.30-

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskustelutilaisuus Kauniainen perussuomalaiset

Lautakuntapaikat

Torstai 15.11.2012 - Taisto Miettinen

Olen ollut yhteydessä muiden puolueiden edustajiin lautakuntapaikkojen osalta. Oman puolueen jäsenten mielenkiinnon kohteet on jo kartoitettu. Informoin asian edistymisestä sivullani alla kommenttikohdassa sekä myöskin Kauniaisten perussuomalaisten kotisivuilla www.kauniaistenperussuomalaiset.com

2 kommenttia . Avainsanat: lautakunta Kauniainen


Tapahtumakalenteri

Keskustelutilaisuus kuntalaisille (Keskiviikko  8.10.2014)

Kunnanvaltuuston kokous (Maanantai  13.10.2014)

koululautakunnan kokous (Torstai  23.10.2014)

Keskustelutilaisuus kuntalaisille (Keskiviikko  12.11.2014)